De to første Clinical Academic Groups i Midt-Norge er tildelt

Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon tildelte i møte den 6. november de første to Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge. Tildeling gikk til Improved cardiac diagnostic imaging at the patients’ point of care, med førsteamanuensis Håvard Dalen, NTNU som leder og klinikksjef Rune Wiseth, St. Olavs hospital som nestleder. Den andre søknaden som fikk tildeling var CAG IBD – Precision medicine in inflammatory bowel disease, med professor Arne Sandvik, NTNU som leder og overlege Ann Elisabet Østvik, St. Olavs hospital som nestleder.

Bilde av det internasjonale avalueringspanelet som intervjuet kandidatene

Det internasjonale evalueringspanelet og samarbeidspartnere etter gjennomført intervjurunde i Trondheim: Björn gustafsson, reinhardt Fässler, Per. E Jørgensen, Eva Tiensuu Janson, Siv Mørkved og Arild Skaug Hansen.


Hver CAG tildeles to ph.d.-stipend pluss årlig basisfinansiering på 1 million. Finansieringen gis for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. De involverte partnerinstitusjonene og Samarbeidsorganet har dessuten forpliktet seg til støtte CAG-ene både organisatorisk, teknisk og administrativt slik at de får gjennomført sin faglige aktivitet på en best mulig måte. Det innebærer også aktiv oppfølging fra Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig.

Felles for panelets vurdering av de to søknadene er at begge er vitenskapelig svært sterke, er godt organiserte og forankret, og har potensial for stor klinisk effekt og implementering i regionen. Begge søknader har dessuten gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt ivaretar translasjonsperspektivet gjennom sterk kobling mellom forskning og klinikk.

I søknaden fra Dalen og Wiseth inngår følgende partnere: NTNU, St. Olavs hospital, Sykehuset Namsos, Ålesund sjukehus, Volda sjukehus. I tillegg vil CAG-en samarbeide med sykehusene i Levanger, Kristiansund, Molde, Orkdal, Sørlandet og Haukeland, samt Universitetet i Oslo og KU Leuven, GE Ultrasound AS, Norwegian Open AI Lab, kommuneoverlegen i Levanger og Verdal og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Søknaden fra Sandvik og Østvik inkluderer partnere fra NTNU, St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og Molde sjukehus. Andre samarbeidende institusjoner er universitetene i Tromsø, Oslo, Linköping, Lund og Yale University, samt HUNT forskningssenter, Singapore Immunology Network og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.

CAG er et virkemiddel sterkt inspirert av tilsvarende ordning ved blant annet Greater Copenhagen Health Science Partners. Hensikten er å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene for å oppnå bedre helsetjenester i regionen. Bedre forskning, undervisning og opplæring, samt rask overføring til klinisk praksis er målet. CAG skal være en modell for å styrke samarbeidet mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen, også på tvers av fagdisipliner.

Leder for det internasjonale evalueringspanelet Per E. Jørgensen sier de var imponert over det faglige nivået på søknadene. Jørgensen er godt kjent med CAG fra sin rolle som direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners. Han viser til at det i København er gjort gode erfaringer etter etablering av de første CAG-ene i 2017, og at det har styrket sektorsamarbeidet og den translasjonelle forskningen. Se intervju med Jørgensen i lenken nedenfor.

Du kan lese mer om CAG og om de to tildelte sentrene på nettsiden: helse-midt.no/cag

Den 2. desember kl. 13 blir det offisiell markering av de to nye CAG-ene i Kunnskapssenteret på Øya i Trondheim. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Intervju med leder for evalueringspanelet Per E. Jørgensen