Beslutningsforum: ja til to nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder sa 16. desember ja til to nye legemidler for henholdsvis kreft i skoldbruskkjertel og benmarg. Sak om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, ble trukket fra saklisten og kommer opp på nytt neste år. 

Pasient og lege på legekontor
I forkant av beslutninger knyttet til nye metoder gjennomføres det grundige vurderinger av metode, kostnader og helsegevinst for pasienten.

Kommer det nye opplysninger (om pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Kreft i skjoldbruskkjertel

Legemidlet lenvatinib (Lenvima) er besluttet innført for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende kreft i skjoldbruskkjertel som ikke responderer på strålebehandling. Mer presist gjelder det diagnosen progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI).

Benmargskreft

Legemidlet ixazomib (Ninlaro) er i kombinasjon med deksametason og lenalidomid besluttet innført for behandling av refraktær eller residiv myelomatose (benmargskreft) etter minst tre tidligere behandlinger.