Anskaffelsen inn i siste runde

Realisering av Helseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema for flere av punktene på saklisten til HMN-styret fredag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF har flere ganger behandlet saker om Helseplattformen. Bildet er fra behandling av endelig konkurransegrunnlag i november.

Arbeidet med å anskaffe løsning for ny, felles pasientjournal for hele Midt-Norge nærmer seg avslutning. I styremøtet skal gevinstrealiseringsplan for Helseplattformen behandles, sammen med en helhetlig bærekraft-analyse for helseforetakene i regionen.

Et forslag om å etablere et selskap for forvaltning av journalløsningen legges fram for styret fredag. Ved å opprette selskapet får helsetjenesten i Midt-Norge ett felles kontaktpunkt mot leverandøren. Selskapet eies av Helse Midt-Norge, men vil få flere eiere når første kommune i Midt-Norge utløser sin opsjon for å ta løsningen i bruk. Dersom styret vedtar etableringen, vil selskapet også få ansvar for å organisere og ivareta de felles aktivitetene som må gjennomføres i arbeidet med innføring av løsningen.

Helseplattformen er i dag organisert som et program og skal anskaffe og etablere en felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Helsepersonell fra hele regionen har deltatt i arbeidet. Anskaffelsen nærmer seg slutten, og leverandøren Epic Systems Corporation har levert sitt endelige tilbud. Etter planen skal kontrakt kunne signeres i mars. Deretter starter det omfattende innføringsprosjektet.

En viktig målsetting for Helseplattformen er å etablere en journalløsning som gjør at pasient og innbygger møter en helhetlig helsetjeneste - fra fastlege via spesialisthelsetjeneste til kommunale helse- og omsorgstilbud. Sommeren 2016 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helseplattformen i oppdrag å være utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal».

Konkurransen om å levere journalløsning for Helseplattformen ble utlyst 29. august 2016. I alt søkte 11 leverandører om prekvalifisering, hvorav fem ble invitert med videre i anskaffelsen. Ved utgangen av mai 2018 sto to amerikanske leverandører igjen. Cerner valgte da å trekke seg, mens dialogen fortsatte med Epic som leverte sitt endelige tilbud i desember.

Kontraktsverdien i det endelige tilbudet er godt innenfor den øvre rammen på 2,7 mrd kroner (eks mva) som ble oppgitt ved utlysing av konkurransen.

Helse Midt-Norge RHF fikk innvilget lånefinansiering av investeringen fra og med budsjettåret 2019. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet etablert en tilskuddsordning som ivaretar den finansielle risikoen ved å utvikle og sette opp løsningen slik at den ivaretar kommuners og fastlegers behov.

Utrulling er planlagt fra høsten 2021.

Til Helseplattformens forside