Akuttmedisinske miljøer gir innspill om samarbeid med kommuner

Nytt konsept for samarbeid om akuttmedisinske tjenester 
mellom sykehus og kommuner testes ut i Røros. Erfaringene så langt blir innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal behandles i Stortinget våren 2020. 

Avd.dir Steinar Olsen i Helsedirektoratet og Per Christian Juvkam (Fellesfunksjonen)

Det er Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs hospital, sammen med Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge og Prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus (OUS) som har jobbet fram en rapport med anbefalinger om nye måter å organisere samarbeidet mellom helseforetak og kommuner om akuttmedisinske tjenester. Rapporten ble overlevert til avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet denne uken.

Nytt konsept for Mobilt integrert helsetjeneste (MIH)

Kommuner og helseforetak deler ansvaret for å organisere akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Dette krever en tett koordinering, og for å forbedre dette samarbeidet ønsker fagmiljøene å innførte MIH-konseptet, som allerede er etablert i flere land, blant annet Storbritannia, USA og Canada.

Konseptet innebærer et tettere samarbeid mellom ambulansetjeneste, legevakt, brannvesen og hjemmesykepleie. Partene får et mer forpliktende og likeverdig forhold, der bl.a. ambulansearbeiderne vil kunne få flere oppgaver enn de har i dag.

Rørosprosjektet

MIH-konseptet testes nå ut i Røros, i et samarbeid mellom St. Olavs hospital og Røros kommune. Rørosprosjektet ser spesielt på hvordan en kan effektivisere bruken av de ressursene en har på stedet. Ny teknologi og økt kompetanseoverføring mellom helseforetak og kommune er også sentralt i samarbeidet. Prosjektet ble startet i september 2017, og blir formelt avsluttet 1. januar 2020.