21,5 milliarder kroner fordelt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt fordeling av inntekter til helseforetakene i Midt-Norge for 2020. Rammen er på 21,5 milliarder kroner, basert på Regjeringens forslag til Statsbudsjett.

Situasjonsbilde fra styremtet
Styremøtet ble avholdt i Helse Midt-Norges lokaler i Stjørdal
Helseforetakenes inntekter består både av basisramme og inntekter knyttet til aktivitet. Budsjettene for neste år bygger derfor på et forventet aktivitetsnivå og sikrer også noen øremerkede midler til definerte oppgaver. Endring i opptaksområder for lokalsykehusene i etterkant av kommunereformen påvirker inntektsgrunnlaget og aktivitetsforventning for helseforetakene. Det regionale helseforetaket bidrar med omstillingsstøtte slik at endringene kan gjøres trinnvis.
​Slik ser fordelingen ut
(realendring i forhold til 2019 i parentes)
Helse Møre og Romsdal HF6,2 mrd(+ 86 mill. dvs +1,41 %)
​St. Olavs hospital HF9,9 mrd​(+ 162 mill. dvs +1,67 %)
Helse Nord-Trøndelag HF3,2 mrd(+ 59 mill. dvs +1,87 %)
Helse Midt-Norge RHF2,0 mrd(- 221 mill. dvs -9,8 %)

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en rammefinansiering på 26 millioner kroner, men generer inntekter gjennom salg og tjenester slik at totale inntekter årlig er i overkant av en milliard kroner.

Helse Midt-Norge har en samlet ramme på 21,5 mrd (+0,4 %) til fordeling i 2020. Det er i statsbudsjettet lagt til grunn en vekst i aktivitet i forhold til bestilling foregående år som er i tråd med forventninger i vår langtidsplan og budsjett. Den demografiske veksten (og dermed forventet økt behov for helsetjenester) beregnet til 1,3 % på landsbasis. Dette innebærer derfor stramme budsjettrammer for 2020.