- Involver studentene tidligere i prosjektene

Spør studentene hva som er problematisk med dagens praksis, oppfordret medisinstudent Johanne Eikeland Skage på Erfaringskonferansen onsdag.

Prosjektenes suksessfaktorer og utfordringer var tema under paneldebatten. Fra venstre: Ellen C. Sjaastad, Elin Uggerud (med mikrofon), Marianne Thorsen Gonzalez, Toril Forbord og Johanne Eikeland Skage. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Johanne Eikeland Skage fortalte at praksis er noe som opptar studentene svært mye, og gjerne er noe de diskuterer over matpakken i kantinen.

- Jeg skulle gjerne ha sett at vi ble involvert i prosjektene på et tidligere tidspunkt, helst i forkant av oppstart. Snakk med studentene og hør hva de synes er problematisk med dagens praksis, oppfordret hun, og la til:

- Jeg ser at mange er flinke til å ta med studentene i evalueringen i etterkant. Blir de involvert enda tidligere, tror jeg vi virkelig kan få til noe bra.

Onsdag arrangerte Helse Midt-Norge Erfaringskonferanse for kvalitet og relevans i praksisstudier, for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenesten. Hele ti prosjekt ble presentert – før dagen ble avsluttet med en paneldebatt der tema nettopp var prosjektenes suksessfaktorer og utfordringer.

Her kan du se alle presentasjonene fra konferansen

Vi streamet konferansen i sin helhet – se opptaket her

Samarbeidsstillingene en suksessfaktor

Eikeland Skage, som også er studentrepresentant i Regional samarbeidsutvalg for utdanning, representerte studentene.

De andre deltakerne var seksjonsleder Elin Uggerud fra St. Olavs hospital, prodekan Toril Forbord fra NTNU, professor Marianne Thorsen Gonzalez fra Universitetet i Sørøst-Norge (og leder av Nasjonalt forskningsnettverk: Kliniske studier/praksisstudier), samt seksjonsleder Ellen C. Sjaastad fra St. Olavs hospital. Siv Mørkved, assisterende fagdirektør ved Helse Midt-Norge RHF, ledet debatten.

Klinikksjef Gilda Susan Opland og prosjektleder Torill Dahl, begge fra St. Olavs hospital.

Klinikksjef Gilda Susan Opland og prosjektleder Torill Dahl, begge fra St. Olavs hospital HF, presenterte prosjektet «Styrket veilederkompetanse». Prosjektets mål er å utvikle et studiepoengs-givende emne innen praktisk-teoretisk veiledning for bioingeniører. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Prodekan Forbord og Hilde Grimstad fra NTNU var veldig tydelige på at resultatene fra arbeidene må publiseres slik at andre kan ha nytte av resultatene og bygge kunnskap videre. Hvis vi ikke publiserer, står vi i fare for å gjenta de samme prosjektene uten å innhente kunnskap om det som er gjort tidligere først.

Elin Uggerud, som sammen med Toril Forbord representerte lederperspektivet, fortalte at det å ha en leder som anerkjenner den jobben som en praksisveileder gjør, er viktig. Samtidig er det å ha nok tid til praksisstudentene en utfordring.

- I min avdeling opplever vi at det å være veileder blir en ekstraoppgave som du blir pålagt. Det er ikke et bra utgangspunkt. Å være veileder er så viktig; det gagner studentene å ha veiledere som setter av nok tid. I dag sitter mange av veilederne hjemme om ettermiddagene og vurderer studentene sine, med sine lederes velsignelse, sa Uggerud.

Hun trakk fram samarbeidsstillingene som en av suksessfaktorene.

- Samarbeidsstillingene anser vi som kjempeviktige. Den troverdigheten du får når du blander praksisfeltet med utdanningen, er unik.

Lærerkontinuitet og god læringsmiljø

Uggerud mente tett dialog mellom leder og hovedveileder er viktig.

- Praksisstudentene er folk som vi senere kommer til å ansette. Har vi kvalitetssikret mye av deres opplæring, er det lettere for oss ledere når vi skal gi dem deres første ferievikariat.

Marianne Thorsen Gonzalez løftet frem lærerkontinuitet på det enkelte praksisstedet som en viktig faktor for å lykkes.

- Det er en forutsetning for å få det til, også for å møte akademias krav til publikasjoner. Jeg tenker at en suksessfaktor også er det læringsmiljøet en greier å skape. Det er avhengig av godt samarbeid mellom skole og praksis, sa hun.

HR-direktør Anne Katarina Cartfjord ved Helse Midt-Norge RHF åpnet og avsluttet dagen. Hun trakk frem nettopp studentperspektivet som et mulig forskningsprosjekt.

- Vi må snakke med studentene. Hva er det de vet – som vi kan lære av? Der har du et spennende forskningsprosjekt. Jeg tror det er mulig å komme dit at det å være veileder er veldig stas. Vi er inne i en mulighetstid for å få til et løft for praksis. Jeg håper og tror at det vi gjør i disse prosjektene kan trille ballen i riktig retning, sa Cartfjord.