- Gjør oss rustet for fremtidens utfordringer

Forventningene til nytt laboratoriedatasystem er skyhøye. HMN LAB vil gi et fremtidsrettet og fleksibelt system, i stand til å snakke på tvers av regionen, mener noen av dem som har bidratt inn i prosjektet.

Gunhild Garmo Hov
Navn: 
Gunhild Garmo Hov
Yrke/bakgrunn: Overlege, avd. for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital/førsteamanuensis, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Involvering/rolle i HMN LAB: Fagekspert
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- At vi skal få et godt og effektivt system som bidrar til bedre arbeidsflyt, bedre beslutningsstøtte for rekvirenter og økt standardisering innad i helseregionen.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- At alle brukere av systemet opplever at de totalt sett får et bedre system enn de har i dag. At man får til en god overgangsfase i perioden hvor nytt laboratoriedatasystem skal kommunisere med dagens journalløsning i påvente av Helseplattformen. 
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Bedre kvalitet på laboratorietjenesten og økt standardisering innad i helseregionen.

Hanne Margrethe Flaat
Navn: Hanne Margrete Flaat
Yrke/bakgrunn: Bioingeniør/IKT-koordinator
Involvering/rolle i HMN LAB: Endringsleder for Helse Nord-Trøndelag (HNT)/Beaker-analyst/fagekspert
Opprinnelig organisasjon: Avd. for Laboratoriemedisin, HNT

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Mine forventninger er at vi får en følelse av å ha et mer helhetlig system enn hva vi har i dag.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- For å lykkes må brukerne føle at det nye systemet beriker jobbhverdagen deres, og at det nye systemet ikke oppleves som mer tungvint.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- For oss som jobber med vedlikehold av dagens systemer, og kanskje også skal jobbe med vedlikehold i det nye systemet, så er det at vi går over til et felles regionalt system med på å gjøre at regionen og laboratoriene må samarbeide mye tettere. Tett involvering av flere før endringer implementeres blir viktig. Vedlikehold av systemene må nok gjøres på en litt annen måte enn i dag, men forhåpentligvis trenger vi ikke å gjøre de samme endringene så mange ganger slik vi gjør i dag.

Siri Beate Nergård Valle
Navn: Siri Beate Nergård Valle
Yrke/bakgrunn: Bioingeniør med bakgrunn i klinisk mikrobiologi
Involvering/rolle i HMN LAB: Application Analyst i Beaker Team med hovedvekt på mikrobiologi og Cutover koordinator
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Mine forventinger å få en elektronisk hverdag, og at arbeidshverdagen for meg som bioingeniør og mine kolleger i Helse Midt-Norge skal bli bedre.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- Jeg mener det vil være å involvere alle sluttbrukerne og la de få et eierskap til Beaker. Har vi ikke de med på laget, vil ikke innføringen lykkes.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Vi får et system som gjør oss rustet for fremtidens utfordringer i diagnostikken.

Ann Helen Aakernes
Navn: Ann Helen Aakernes
Yrke/bakgrunn: Bioingeniør/kvalitetsrådgiver
Involvering/rolle i HMN LAB: Endringsleder for Helse Møre og Romsdal
Opprinnelig organisasjon: Helse Møre og Romsdal HF

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Jeg har forventninger om at vi får en fremtidsrettet og fleksibelt laboratoriedatasystem med et mer moderne grensesnitt.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- De viktigste forutsetningene for å lykkes, er at den enkelte bruker får grundig opplæring og at endringer i arbeidsprosessene er godt kjent før en tar systemet i bruk. Det er også viktig at en sikrer at det til enhver tid er tilgang på ressurser med god kompetanse om systemet de første to ukene etter GO-live.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Med HMN LAB får vi økt mulighet for standardisering i Helse Midt-Norge, bedre dokumentasjon og sporbarhet.

Bodil Bundgård
Navn: Bodil Bundgård
Yrke/bakgrunn: Bioingeniør 
Involvering/rolle i HMN LAB: Fagekspert
Opprinnelig organisasjon: 

Olavs hospital, avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, seksjon Orkdal

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Jeg håper vi får et laboratoriesystem som gir oss mange muligheter, og som samtidig er brukervennlig både for sluttbrukeren og dem som skal vedlikeholde og drifte systemet.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- Grundig testing i forkant, kartlegge og beskrive endringer i arbeidsflyt, god opplæring i bruken av Beaker og positiv innstilling. 
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Vi får ett nytt laboratoriedata som er felles for alle sykehusene i regionen, og alle de forskjellige programmene vi bruker i dag kommer i én løsning.


Bjørnar Bolsø Thoresen
Navn: Bjørnar Bolsø Thoresen
Yrke/bakgrunn: Fagbioingeniør Medisinsk biokjemi
Involvering/rolle i HMN LAB: Har vært med på å skrive kravspec, nå fagekspert
Opprinnelig organisasjon: HMR avd. for diagnostikk, Kristiansund sykehus

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- HMN LAB vil forenkle samhandlingen med andre sykehus, standardisere analysenavn og referanseområder. 
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- Involvering av fagfolk og nok tid til testing.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Mer effektiv laboratoriedrift og et mer framtidsrettet system.

Fredrik Jørgensen
Navn: Fredrik Jørgensen
Yrke/bakgrunn: Bioingeniør
Involvering/rolle i HMN LAB: Lab Application Analyst
Opprinnelig organisasjon:

St. Olavs hospital, Klinikk for laboratoriemedisin

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
-Jeg forventer at HMN LAB skal gi et mye mer moderne system som skal kunne håndtere oppgaver der vi i dag må ha flere applikasjoner for å utføre arbeidet vårt, samt mye bedre samhandling mellom de systemene vi fortsatt skal bruke etter at de gamle er pensjonert. Jeg forventer også at systemet er mer fleksibelt enn dagens løsning.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
-  Kontinuerlig samhandling og avklaring med sluttbrukere om løsningen – er dette slik vi ønsker å sette opp systemet for denne arbeidsflyten? Finnes det tilfeller der vi må foreta oss noen manuelle rutiner fordi dagens system ikke håndterer det?
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Et LIMS som er i stand til å snakke på tvers i regionen – en standardisert region for laboratorievirksomhet, samt et system som kan skreddersys til laboratoriets ulike behov.

Hans-Johnny Schjelderup Nilsen
Navn: Hans-Johnny Schjelderup Nilsen
Yrke/bakgrunn: Overlege, Spesialist i medisinsk mikrobiologi
Involvering/rolle i HMN LAB: - Gevinstansvarlig og fagekspert
Opprinnelig organisasjon:

St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Jeg forventer et laboratoriedatasystem som bidrar til den moderniserte laboratoriedriften vi har i dag. Det at vi får en sikker databehandling, god oversikt over dokumentasjon over hva som er gjort med prøvene og sikre en videreføring av god kvalitet på analysesvar.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- God opplæring, positive holdninger blant de ansatte på laboratoriet i endringsprosessen og stor takhøyde i alle ledd (ledelse, sykehus, pasienter) for at ting kan ta litt lengre tid i starten av innføringen.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Bedre arbeidsverktøy for de ansatte på laboratoriet, som igjen bidrar til å understøtte fremragende pasientbehandling. I tillegg det å få et LIMS som er på høyde med den kvaliteten våre moderne laboratorier har i dag.

Marianne Wiig
Navn: Marianne Wiig
Yrke/bakgrunn: Bioingeniør/kvalitetskoordinator
Involvering/rolle i HMN LAB: Endringsleder for St. Olavs hospital
Opprinnelig organisasjon:

Avd. for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital.

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Jeg forventer at nytt laboratoriedatasystem skal gi oss et pasientsikkert, brukervennlig og fremtidsrettet system. 
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- Dedikerte medarbeidere i laboratoriene som er endringsvillige og har lyst til å ta i bruk et nytt laboratoriedatasystem – og det har vi.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Moderne laboratoriedatasystem med pasienten i fokus. Ansatte vil også få et system som gir økt kvalitet og mye beslutningsstøtte. Systemet vil være regionalt, og samhandling på tvers i HMN vil være positivet både for pasient og rekvirent.

Fabian Åhrberg
Navn: Fabian Åhrberg
Yrke/bakgrunn: Overlege, klinisk mikrobiologi
Involvering/rolle i HMN LAB: Fagekspert
Opprinnelig organisasjon: Helse Møre og Romsdal

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Mine forventninger er ganske lave. Nesten alt er en oppgradering.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- Det er viktig ikke å være for fokusert på det vi har i dag, men hva vi kan få i morgen. Det er lett å bli sittende fast i gamle vaner.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Jeg håper vi lykkes med en forenklet og mer strømlinjeformet rutine, men jeg tror datatilgang for kvalitetsarbeid, statistikk med mer er mer realistisk.

Stine Storvig Normann

Navn: Stine Storvig Normann
Yrke/bakgrunn: Bioingeniør
Involvering/rolle i HMN LAB: Opplæringsansvarlig
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Min forventning er at vi får et nytt datasystem som går inn og erstatter mange system vi bruker i dag. Dette vil gi en mer sømløs arbeidsflyt og bedre standardisering både på tvers av laboratorier og mellom de forskjellige foretakene. 
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- Jeg tror noe av det som er viktigst for å lykkes med innføringen er å få gjennomført en god opplæring, slik at sluttbruker er trygg på å gjøre sin jobb i systemet ved GO-live.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Med innføringen av et nytt system vil vi få bedre elektronisk dokumentasjon av hva som er gjort med en prøve. Dette vil gi økt sikkerhet i prøvesvarene. 

Rune Bang Leistad
Navn: Rune Bang Leistad
Yrke/bakgrunn: Kjemiker, PhD
Involvering/rolle i HMN LAB: Gruppeleder for instrumentintegrasjoner, ansvar for oppkobling og testing av alle instrumenter
Opprinnelig organisasjon: Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Jeg forventer en løsning som er sikker, moderne og som bidrar til bedre pasientbehandling, som gir en bedre arbeidshverdag blant annet gjennom flere og bedre instrumentoppkoblinger, og at prosjektet bidrar til forbedret samarbeid og kommunikasjon på tvers av fylkesgrensene og økt fokus på standardisering.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- Nøye testing av alle områder, involvering av sluttbrukere og endringsvilje på laboratoriene. 
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?
- Økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Kjetil Landsem

Navn: Kjetil Landsem
Yrke/bakgrunn: Seksjonsleder, avd. for Laboratoriemedisin, Helse Nord-Trøndelag HF (HNT), bakgrunn som bioingeniør
Involvering/rolle i HMN LAB: Endringskoordinator
Opprinnelig organisasjon: Helse Nord-Trøndelag

Hvilke forventninger har du til HMN LAB?
- Ny funksjonalitet i fagsystemet som vi mangler i dag, større harmonisering mellom laboratoriene i Midt-Norge og enklere og mer rasjonelt vedlikehold av system og registre.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av HMN LAB?
- At opplæring av sluttbrukere prioriteres tilstrekkelig høyt, og at laboratoriene klarer å tenke og handle regionalt i stedet for lokalt.
Hva er det viktigste vi oppnår med HMN LAB?

- Et verktøy både i daglig drift og ledelse av laboratoriene som sikrer fortsatt gode laboratorietjenester til sykehusene og eksterne rekvirenter, bedre sporbarhet på prøver og analyser, enklere systemvedlikehold med masterdata og mer effektiv ressursbruk i laboratoriene.