Tettere regionalt samarbeid om psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge vil ha et sterkere regionalt samarbeid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å innfri den gylne regel.

Illustrasjonsbilde som viser en hånd som tegner en hjerne på en glassflate.

Stikkordene er erfaringsoverføring, bruk av ressurser på tvers, fordeling av fagfolk og endrede arbeidsformer. Redusert ventetid og økt tilgjengelighet blir sentrale mål, og tilbudet til barn og unge får særlig oppmerksomhet.

- Den gylne regel har vært et prioritert område i Helse Midt-Norge over flere år, uten at vi har klart å innfri målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatikk. For pasientene er det særs viktig at en lykkes med å få til kortere ventetid og høyere aktivitet, sier administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Standardisering av planene

Sykehusforetakenes planer, som nå er presentert for det regionale styret, har ulik detaljeringsgrad og gir ikke klart nok bilde av hvordan de skal sikre at vi når den gylne regel på alle måleparameterne. Foretakene har også i liten grad lagt en plan for å måle effekt av igangsatte tiltak eller tidsplan for gjennomføring av disse.

Helse Midt-Norge RHF har derfor startet arbeidet med å standardisere planene slik at detaljeringsnivået blir tilstrekkelig for å gi helhetlig oversikt over hvordan helseforetakene skal sikre måloppnåelse samt måle effekt. På regionalt nivå vil det også være konkrete tiltak, for eksempel knyttet til rekruttering og erfaringsoverføring.

Realistisk å nå målsettingene

Slørdahl mener det er realistisk å nå målsettingene i den gylne regel på regionalt nivå i 2018. Dette vil være mulig selv om noen av sykehusforetakene ikke har full måloppnåelse på alle måleparameterne.

Det var i 2017 gode resultater innen TSB regionalt og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved St. Olavs Hospital HF. Videre forbedring i 2018 vil derfor variere mellom fagområdene og mellom foretakene, men Helse Midt-Norge har resultatkravene for regionen som helhet som målsetting.

Slørdahl understreker at det ikke er heldig om det er store forskjeller mellom helseforetakene i regionen når oppdraget er å sikre pasientene likeverdige spesialisthelsetjenester.