Temadiskusjon om utviklingsplaner

Styret i Helse Midt-Norge RHF skal i de neste styremøtene ha ulike temadiskusjoner rundt regional utviklingsplan. Den regionale planen skal være en selvstendig plan og basere seg på Strategi 2030, i tillegg til at den skal bygge på planene fra helseforetakene. 

I februar vedtok helseforetakene i Helse Midt-Norge sine utviklingsplaner for de neste fire åra, og i løpet av 2018 vil også det regionale helseforetaket vedta sin. 

Den regionale utviklingsplanen skal være et ledd i å operasjonalisere Strategi 2030 som ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i 2016. Dessuten skal utviklingsplanen ta utgangspunkt i rammen av Nasjonal helse- og sykehusplan. Den regionale planen skal ivareta sørge for perspektivet som det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge har, og regionens bruk av private leverandører av helsetjenester. Det er naturlig at den regionale planen har en noe større vekt på det langsiktige perspektivet, mot 2035, enn de lokale planene. 
Helse- og omsorgsdepartementet har signalisert at rus og psykiatri, kompetanse, teknologi og samhandling blir viktige tema i ny helse- og sykehusplan, så dette er områder Helse Midt-Norge RHF bør ha et særlig blikk på i den regionale utviklingsplanen. 

Torsdag denne uken får styret tre spørsmål som utgangspunkt for diskusjon:
1. Hva kan det regionale helseforetaket gjøre for å sørge for at vi benytter kompetansen riktig?

2. Hvordan kan det regionale helseforetaket legge til rette for samhandling i regionen som sikrer både effektivitet og et likeverdig helsetilbud?

3. Hvordan kan samhandlingen med primærhelsetjenesten, som er avgjørende både for å lykkes med å skape pasientenes helsetjeneste, gi gevinster av ny kommunikasjonsteknologi og utnytte kompetanse effektivt?