Teknologi gir mange muligheter

Styret i Helse Midt-Norge RHF diskuterte i dag teknologi som en del av regional utviklingsplan. Teknologi gir muligheter i alle deler av virksomheten til å endre måten helsetjenesten jobber, for å øke kvalitet, bedre bruk av pasientens egne ressurser og gi økonomiske gevinster.

Illustrasjonsfoto

Styret ble enige om at kultur og kompetanse må settes høyt på agendaen når det jobbes med teknologi i virksomheten. 

Teknologisk framtid 

Hovedsatsinga innen teknologi i Helse Midt-Norge de neste årene er de fire store investeringsprosjektene Helseplattformen, HMN LAB (nytt laboratoriedatasystem), videre innføring av SAP (logistikk og økonomisystem) og Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR).

I tillegg gjennomføres flere mindre IKT-prosjekter og det er kontinuerlig utvikling av eksisterende IKT-løsninger.

Det kommer stadig mer avanserte IT-systemer som kan brukes som verktøy innen pasientforløp og arbeidsprosesser og bruk av data til kunstig intelligens, virksomhetsstyring og folkehelse. Og det er blitt mer vanlig med personlig helseelektronikk i form av sensorer og bruk av mobiltelefon.

Samtidig som utviklingen går raskere, samles det stadig mer data som utnyttes i økende grad. Helsetjenesten og Helse Midt-Norges data er attraktive for datakriminelle og dette krever økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern. 

Kultur og kunnskap

Kultur og kunnskap rundt bruk av teknologi for bedre helsetjenester varierer i Helse Midt-Norge, og har et større potensiale når en ser på virksomheten med et overblikk. For eksempel kan man innenfor detaljerte nivå være verdensledende, mens på avansert logistikk og flyt er det potensialer. 

Standardisering er også en viktig del for å lykkes med bruk av teknologi. Tall fra bl.a. Norsk Helseatlas viser at det er stor variasjon i helsetjenesten både innad i Helse Midt-Norge og i spesialisthelsetjenesten generelt. Med bakgrunn i dette og annen uønsket variasjon, har Helse Midt-Norge RHF gjennomført et forprosjekt innenfor standardisering. Forprosjektet peker på flere områder hvor det må standardiseres for å kunne lykkes med innføring av nye teknologi. Standardisering er en forutsetning for digitalisering.


Regional utviklingsplan

Innenfor rammen av Nasjonal helse- og sykehusplan skal den regionale utviklingsplanen være et ledd i å operasjonalisere Strategi 2030. Samtidig skal den ta utgangspunkt i helseforetakenes utviklingsplaner, og legge særlig vekt på områder som krever regional overbygning. Den regionale planen skal ivareta sørge for perspektivet som det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge har.

Det er gode erfaringer med temadiskusjoner i styret. Det ble også gjennomført som en del av utarbeidelsen av Strategi 2030.