Styringsmål og oppdrag 2018

Tirsdag 16. januar ble det avholdt foretaksmøter for Helse Midt-Norge RHF. Her ble Oppdragsdokumentet og styringsmålene for 2018 lagt fram og vedtatt. Nytt styre ble oppnevnt og statsråd Bent Høie holdt sin sykehustale samme dag.

Statsråd Bent Høie med styrelederne for de regionale helseforetakene i Norge, fra v. Tina Steinsvik Sund (Helse Midt-Norge RHF), Einar Strømsvåg (Helse Vest RHF), Svein Ingvar Gjedrem (Helse Sør-Øst RHF) og Marianne Telle (Helse Nord RHF).

​Dette er styringsmålene for 2018:

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

 1. Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Under 50 dager i alle regioner innen 2021
 2. Ingenfristbrudd
 3. Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 2017
 4. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert planlagt tid). Overholde minst 95% av avtalene innen 2021
 5. Andel pakkeforløp innenfor standard forløpstid skal være minst 70% for hver kreftform. Redusere variasjon i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på helseforetaksnivå

Prioritere psykisk helsevern og tverrfagligspesialisert rusbehandling

 1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Prioritere DPS og psykisk helsevern for barn og unge
 2. Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017
 3. Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 2017
 4. Færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Bedrekvalitet og pasientsikkerhet

 1. Redusere andel pasientskader med 25% innen utgangen av 2018 (GTT-undersøkelsene)
 2. Andel sykehusinfeksjoner lavere enn 3,5%
 3. 30% reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika i sykehusene i 2020 sammenliknet med 2012
 4. Minst 20% av pasienter  med akutt hjerneinfarkt får intravenøs trombolysebehandling
 5. Minst 50% av pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling, får den innen 40 minutter etter innleggelse
 6. Ingen korridorpasienter
 7. Minst 30% av dialysepasientene får hjemmedialyse
 8. Flere kliniske behandlingsstudier enn i 2017

Her finner du dokumenter og mer informasjon:

Oppdragsdokument or Helse Midt-Norge RHF 2018

Protokoll fra foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF - styringsmål og oppdrag

Protokoll fra foretaksmøte - nytt styre for Helse Midt-Norge RHF

Statsråd Bent Høies sykehustale 16. januar 2018

Fant du det du lette etter?