Store forventninger

«Vi skal endre helsetjenesten» er blitt et gjennomgangstema når det gjelder Helseplattformen for Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Hva mener han med det?


– At helsetjenesten det neste tiåret vil ta store utviklingssteg, og at dette er helt nødvendig for å møte framtidas utfordringer, sier Slørdahl (bildet).

Slørdahl påpeker at helsetjenesten må utnytte potensialet som ligger i moderne teknologi og digitalisering. Det er en forventning fra befolkningen som er godt vant med sømløse tjenester på andre samfunnsområder. Det er også nødvendig å jobbe smartere fordi vi ellers vil mangle helsepersonell om noen få år, mener han.

Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

– Helseplattformen er ett av verktøyene for å nå de målene vi i Helse Midt-Norge har satt oss i vår utviklingsstrategi, sier Slørdahl. Én felles løsning som følger pasienten. Han ser frem til de mulighetene den nye journalløsningen vil gi.

– Legene får mye lettere tilgang til oppdatert kunnskap både om pasientens behov og om beste praksis på sitt fagområde. Vi kommer til å spare mye dobbeltarbeid og tid som i dag går med til leting etter dokumentasjon fra ulike datasystemer. Med Helseplattformen får vi én felles løsning som følger pasienten i alle møter med helsetjenesten.

Etter å ha besøkt helseforetak i flere land og sett hvordan de har håndtert omlegging til moderne journalsystem, er det spesielt én ting som har slått helsedirektøren:

– Det er at graden av suksess først og fremst avhenger av vår evne til å forberede oss og bygge organisasjonene slik at vi får fullt utbytte av teknologien, sier Slørdahl.

– Leger, sykepleiere og annet helsepersonell må være tett på arbeidet. Denne prosessen gir oss også en mulighet til å forbedre mange av arbeidsprosessene våre.