Sju ja og sju nei fra Beslutningsforum

Mange ulike metoder var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder.

Digitalt bilde av en persons lunger.
Ceritinib (Zykadia) kan innføres til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase – positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft. Foto: Colourbox

Metoder for lungekreft, ureasyklusdefekter, pacemaker, HIV-behandling, BRCA-testing, hudkreft, nevroendokrine svulster, kjempecellearteritt, psoriasisarttritt, brystkreft, hemofili A, eosinofil astma, systemisk sklerose var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder.

Under orienteringssaker ble Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi og anskaffelse av FreeStyle Libre (flash glukosemåling) til barn med diabetes tatt opp.

Du kan lese mer om beslutningene på Beslutningsforum for Nye metoders nettsider.