Regional utviklingsplan vedtatt

Digitalisering, standardisering og å utnytte de muligheter som samarbeid og regionale fellestjenester kan skape. Det er hovedgrepene i den regionale utviklingsplanen 2019-2022 med horisont fram mot 2035, som nå er vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF.

Illustrasjonsbilde Regional utviklingsplan

Regional utviklingsplan ble vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF torsdag denne uka.

- Vi kan ikke løse framtidens behov med å jobbe på samme måte som vi gjør i dag. Store endringer vil være nødvendig. Å skape pasientenes helsetjeneste innebærer at ressursene må prioriteres slik at de gir best mulig nytte for pasientene, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF. Hun fortsetter:

- Målet er at det skal bli enklere å være pasient, i tillegg til at ansatte får gjort jobben sin på best mulig måte. Vi må rett og slett bli enda mer samordnet og helhetlig.

Utviklingsplanen bygger på strategi 2030 hvor det beskrives hva Helse Midt-Norge skal satse på for å utvikle pasientenes helsetjeneste; ta i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse; rekruttere, utvikle og beholde kompetent personell; og være gode lagspillere.

Digitalisering gir nye muligheter

De viktigste virkemidlene det pekes på i regional utviklingsplan er:

  • Digitalisering av helsetjenesten, med Helseplattformen som hovedsatsing
  • Standardisering for å styrke kvaliteten, redusere uønsket variasjon, skape et likeverdig helsetilbud og sikre effektiv ressursbruk.
  • Utvikling av virksomheten og sørge for at hvert helseforetak fremstår som en samlet enhet.
  • Utnytte muligheter til å skape regionale fellesløsninger der dette kan styrke kvalitet og effektivitet, blant annet innen bildediagnostikk, laboratorievirksomhet og patologi. 

Det pekes også på at kommunene er en viktig samarbeidspartner, og at de fleste oppgavene må løses i et styrket samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene i regionen.

Digitalisering av helsetjenesten gir nye muligheter til å løse store oppgaver på en effektiv måte. Dette handler ikke bare om å innføre nye digitale verktøy, men først og fremst om å endre organisasjonen og måten vi jobber på for å kunne hente gevinster i form av kvalitet og effektivitet. 

Bred høringsrunde

Helseplattformen, et felles journal- og pasientdatasystem for hele helsetjenesten i regionen, er det største digitaliseringsprosjektet de kommende årene.

Utviklingsplanen har vært ute på en bred høringsrunde, og vi har mottatt 49 høringsuttalelser fra kommuner, offentlige organer, ansattes organisasjoner, brukerorganisasjoner og andre.

LES OGSÅ:

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 2018-2022 (2035)

Saksframlegg om regional utviklingsplan (des. 2018)

Temaside om arbeidet med utviklingsplaner i Helse Midt-Norge RHF