Regional plan for utvikling

Temaer som kompetanse, teknologi og samhandling var diskusjonstema da styret i Helse Midt-Norge RHF tok opp utviklingsplan på styremøte torsdag. 

Samhandling er et viktig tema i utviklingsplaner.
Det var et engasjert styre som diskuterte utviklingsplaner. Ambisjonene er å løse utfordringene spesialisthelsetjenesten står overfor. Fokus må være rettet mot pasientene, likeverdig behandling, kompetanse, samhandling med primærhelsetjenesten og mellom helseforetak.

Nødvendigheten av å dempe behovet for helsetjenester, samtidig med utvikling av bygningsmasse, forskning, innovasjon og bruk av teknologi, ble også trukket fram i diskusjonen.

Regional utviklingsplan

Innenfor rammen av Nasjonal helse- og sykehusplan skal den regionale utviklingsplanen være et ledd i å operasjonalisere Strategi 2030. Samtidig skal den ta utgangspunkt i helseforetakenes utviklingsplaner, og legge særlig vekt på områder som krever regional overbygning. Den regionale planen skal ivareta sørge for perspektivet som det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge har.

Det er gode erfaringer med temadiskusjoner i styret. Det ble også gjennomført som en del av utarbeidelsen av Strategi 2030. 

Veien videre

På møtet i dag uttrykket styret et sterkt ønske om å diskutere mer rundt utviklingsplaner før de får presentert et høringsutkast. Det legges opp til ytterligere diskusjoner allerede på neste styremøte.

Etter planen vil styret behandle et høringsutkast i juni-møtet, med høringsfrist september 2018. 

Regional utviklingsplan skal ferdigstilles i løpet av 2018.