Pasientsikkerhetsmidler lyses ut

Helse Midt-Norge utlyser midler til pasientsikkerhetsarbeid i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 300 000 kroner. Søknadsfrist 13.april 2018.

illustrasjonsfoto

Forbedring av pasientsikkerhetskulturen 

Helse Midt-Norge RHF har etablert et femårig program for kvalitet og pasientsikkerhet. Det regionale programmet er tett knyttet opp til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I Trygge hender 24/7 med følgende overordnede mål:

 • Først og fremst å redusere pasientskader
 • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Helse Midt-Norge ønsker å bidra med midler for at helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere får trygg og god helsehjelp. Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger, forskningsbasert kunnskap og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. 

Lik kvalitet i helsetjenesten

Det er et mål å redusere variasjon i pasientsikkerhetsarbeid for å oppnå lik kvalitet i helsetjenesten. Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.

Tilskudd og forpliktelser

Per prosjekt kan det ytes tilskudd i størrelsesorden 50 000 – 300 000, men spesielle prosjekter med behov for økonomisk ramme ut over dette vil også bli vurdert. Prosjekter med regionalt samarbeid eller potensial for kunnskapsdeling mellom helseforetakene vil prioriteres.

 Søknadsprosedyrer og forpliktelser

 • Søker skal være ansatt i et helseforetak i Helse Midt-Norge.
 • Prosjektet skal være godkjent av nærmeste leder/klinikkleder og foretaksledelsen.
 • Midlene skal ikke nyttes til ordinær drift eller frikjøp av ressurser til ordinært arbeid.
 • Prosjektene må være tidsavgrenset og realiserbare innenfor de økonomiske rammer det søkes om.
 • Prosjektperioden kan strekke seg til 01.10.19.
 • Det skal på forespørsel rapporteres underveis til Helse Midt-Norge, og det skal rapporteres ved fullført prosjekt.
 • Sluttrapportering fra de ulike prosjektene skal offentliggjøres for å bidra til kunnskapsdeling.


Kriterier ved tildeling

 • Prosjektets potensial for å redusere sykehusinfeksjoner, med mål om andel under 3,5 prosent, samt reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika.
 • Prosjektets potensial for å styrke arbeidet med spredning av tiltakspakkene i det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7.  Med spesielt fokus på innsatsområdene:
  • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (ISBAR og NEWS)
  • Sepsis (Identifisering og tidlig behandling)
  • Trygg kirurgi.
 • Utvikle og etablere varige strukturer for opplæring, læring av pasientskader og uønskede hendelser samt forebygging av gjentagelser.
 • Geografisk fordeling i regionen.
 • Prosjektets potensial for deling og kunnskapsoverføring til andre HF.


Søknadsfrist er 13. april 2018

Tildeling vil skje innen 04.05.2018.

 

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til:

Regional programleder Nina Brå, epost: nina.bra@helse-midt.no.