Noen flere midtnorske pasienter får skadeerstatning

Mens noen flere pasienter i Midt-Norge er blitt tilkjent pasientskadeerstatning i 2017 sammenlignet med tidligere år, går utbetalingene ned, viser ny rapport.

Bildet viser en kvinnelig pasient som ligger i en seng med legen ved siden av.
Helse Midt-Norge mottok 2527 erstatningssaker i fra 2013 til 2017. 34 prosent av sakene fikk medhold. Til sammen utbetalte Helse Midt-Norge 449 millioner kroner i perioden. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norsk Pasientskadeerstatning – NPE – gir hvert år ut en rapport som viser utviklingen i erstatningssaker. Årets rapport viser at det i årene 2013 til 2017 er blitt utbetalt 3,6 milliarder kroner i erstatning til pasienter og pårørende som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetjenesten.

I løpet av perioden mottok NPE i alt 17 666 erstatningssaker knyttet til behandling ved de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser at det er godt samsvar mellom antallet NPE-saker fordelt på regionale helseforetak og Statistisk sentralbyrås statistikk over antall behandlinger: Helse Midt-Norge sto i perioden for 15 prosent av behandlingene og 14 prosent av sakene.

- Pasientsikkerhet har høy prioritet for Helse Midt Norge og er noe vi systematisk jobber med gjennom fokus på åpenhet om det som går galt. Det er viktig for å forbedre tjenestene som ytes. Å redusere antall pasientskader og yte trygge tjenester med høy kvalitet er et av våre styringsmål for 2018, sier Kristian Onarheim, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

- Vi er også engasjert i Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender», et nasjonalt program som skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak, legger han til.

Utbetalte 449 mill. kr

Til sammen mottok Helse Midt-Norge 2527 erstatningssaker i femårsperioden. I 2013 var antallet saker 456, i 2017 525. Det tilsvarer en økning på 15,1 prosent. Fra 2016 (506 saker) til 2017 (525 saker) var økningen på 3,75 prosent.

Samtidig var Helse Midt-Norge den regionen som sto for lavest andel erstatningsutbetalinger i perioden: 12 prosent. Helse Sør-Øst hadde en andel på 54 prosent av utbetalingene, Helse Vest 20 prosent og Helse Nord 13 prosent.

Helse Midt-Norge har utbetalt til sammen 449 millioner kroner i perioden. I 2017 var utbetalingene på 88,9 millioner kroner, året før var utbetalingene 112,3 millioner kroner. At størrelsen på den totale utbetalingssummen varierer fra år til år skyldes blant annet hva slags skader sakene gjelder, de økonomiske konsekvensene skadene har fått i hver enkelt sak og hvor mange saker det er gjort utbetalinger i, heter det i rapporten. Tilgangen på saksbehandlerressurser spiller også inn.

34 prosent fikk medhold

- Hver eneste dag får pasienter god helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. I de aller fleste tilfellene får pasientene den hjelpen de har krav på og trenger. Men i noen tilfeller går det dessverre galt, og da kan pasientene søke om erstatning fra NPE, sier NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Den totale medholdsandelen i femårsperioden er på 33 prosent for alle regionene. Helse Nord har den høyeste medholdsandelen med 37 prosent, mens Helse Sør-Øst har den laveste med 32 prosent. I Helse Midt-Norge fikk 34 prosent av sakene medhold (727) saker, mens 66 prosent av sakene fikk avslag (2165 saker).

Til sammen 10 138 fikk vedtak om avslag i perioden. I tillegg ble 2351 saker avvist eller henlagt. Ifølge rapporten er det i hovedsak tre vilkår som må være oppfylt for at en erstatningssøker skal få medhold: Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen, ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, og den må ikke være for gammel.

- Mye læring i erstatningssakene

De medisinske områdene det klages på er nokså likt over hele landet. I Helse Midt-Norge er de ti største medisinske områdene de samme som for alle regionene sett under ett. Medholdsandelen er høyest innenfor ortopedi og gastrokirurgi, henholdsvis ett og to prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Psykiatri har lavest andel medhold, ett prosentpoeng høyere enn landsbasis.

Rapporten viser også at det er flere kvinner enn menn som søker om pasientskadeerstatning. Kvinnene utgjør 53 prosent, men 47 prosent. Gjennomsnittsalderen da pasientskaden skal ha skjedd er 47 år, og er lik for begge kjønn.

- Vi opplever at sykehusene og helseregionene i økt grad bruker materialet vårt i kvalitetsarbeidet.  Dette mener jeg er en positiv utvikling, fordi det er mye læring i erstatningssakene vi behandler. Det er bra at den samlede erfaringen fra saker som i utgangspunktet fremmes av enkeltpersoner, kan brukes i forbedringsarbeidet, til nytte for mange, sier Rolf Gunnar Jørstad.

Les rapporten på Norsk Pasientskadeerstatnings nettsider