Noe svakere utvikling på viktige kvalitetsområder

Stadig flere kreftpasienter behandles i pakkeforløp, men forløpstiden øker.  Norge er i verdenstoppen for hjerte-lungeredning startet av mennesker som er på skadestedet før ambulansen kommer. Dette er noen av funnene som vises av nye tall på de nasjonale kvalitetsindikatorene for helsetjenesten som publiseres 13.september.

Foto: Colourbox

​ I alt publiseres resultater på 70 indikatorer, hvorav 1 er revidert ved denne publiseringen. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) omfatter nå i alt 181 indikatorer.

Pakkeforløp for behandling av kreft

Stadig flere pasienter blir inkludert i et pakkeforløp. I første tertial 2018 ble over 79 prosent av alle nye kreftpasienter inkludert i et pakkeforløp. Dette er 9 prosentpoeng over målet på 70 prosent.
Det er også et nasjonalt mål at 70 prosent av kreftpasientene i pakkeforløp skal behandles til anbefalt tid. I andre tertial 2018 l var måloppnåelsen knappe 66 prosent. Dette er en tilbakegang sammenlignet med samme periode i fjor, da målet om 70 prosent ble nådd.


Førstehjelp i verdenstoppen

Når noen rammes av hjertestans er det viktig å komme tidlig i gang med gjenopplivning. Hvis de som er på skadestedet før helsepersonell ankommer starter hjerte- lungeredning (HLR) gjennom hjertekompresjon og munn-til-munn-metoden, så øker det sannsynligheten for at pasienten kan overleve.
I perioden 2015 til 2017 startet vanlige mennesker som var på skadestedet før ambulanse og helsepersonell kom HLR i 82 prosent av skadetilfellene i Norge. Dette er det høyeste nivået i verden, og et uttrykk for at nordmenn bryr seg om hverandre og stiller opp i akuttsituasjoner. Selv om vi ikke kjenner kvaliteten på den hjelpen som gis, er det også et uttrykk for at mange kan hjerte- lungeredning.


Disse, og en rekke andre nye data om kvaliteten på norske helsetjenester, kan du lese mer om her:

Nasjonale kvalitetsindikatorsystem