Kvalitet og relevans i praksisstudier - utlysning av midler

Driver du et prosjekt som har til mål å bedre praksisstudier i helse- og sosialfagsutdanning? Da kan du søke inntil en million i støtte hos oss. Frist er 3. januar 2019

Illustrasjon av simulatortrening
Helse Midt-Norge RHF (HMN RHF) lyser ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2019. Midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom HMN RHF, universitet og høgskoler.

Det kan søkes om inntil kr. 1 million per prosjekt.

Prosjektene må ha som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at studentene oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og framtidens behov i helsetjenesten.

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsingsområder:

  • Utvikling og evaluering av nye veilednings- og praksismodeller inkl. modeller som kan bidra til
    • økt veiledningskompetanse,
    • gode løsninger når flere studentgrupper gjennomfører praksisstudier samtidig,
    • å legge til rette for et økende antall studenter under utdanning.
  • Utprøving og evaluering av nye praksisarenaer, som ivaretar utdanningenes krav til læringsutbytte
  • Prøve ut og evaluere modeller for kombinerte stillinger eller samarbeidsstillinger som metode for samarbeid mellom utdanning og helseforetak (merk at dette satsningsområdet kun gjelder de treårige helse- og sosialfagutdanningene med tilhørende videre- og masterutdanninger).