Krevende langtidsbudsjett

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for perioden 2019-2030. Regionen står foran krevende investeringer både når det gjelder sykehusbygg og ny teknologi. Det er i langtidsperioden planlagt med 9,9 milliarder kroner i bygningsmessige investeringer og 9,8 mrd til IKT.

​Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) og Helseplattformen er de største og prioriterte investeringer i perioden. Det er innvilget låneramme for det nye sykehuset og lånesøknad for Helseplattformen ble i vinter sendt Helse- og omsorgsdepartementet. Planlegging av senter for Psykisk helse ved St. Olavs hospital starter opp i 2018, med antatt ferdigstilling i 2025.

- Det er ingen grunn til å underslå at de planlagte investeringene vil gi oss svært stramme i årene som kommer. Det er viktig at ansatte deltar aktivt i de prosessene vi trenger for å lykkes. Involvering og endringsvilje er viktig for å utløse gevinstene vi skal høste av digitalisering og strukturelle grep, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.

I styrets vedtak heter det at helsetjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer. For å oppnå ambisjonen om en fremragende helsetjeneste må vi finne nye måter å jobbe på, foreta tydeligere prioriteringer og utnytte ressursene best mulig både innad i og på tvers av helseforetakene. Samtidig må ansattes arbeidsmiljø og arbeidsbelastning ivaretas på en god måte.

Styret legger til grunn at foretakene sammen med Helse Midt-Norge konkretiserer arbeidet med å etablere nødvendig økonomisk handlingsrom gjennom styrking av resultat og finansieringsevne. Økt samhandling og samarbeid på tvers i foretaksgruppen skal bidra til bedre ressursutnyttelse.

Helseforetakene skal legge til rette for at drift og investeringer prioriteres innenfor tilgjengelig likviditet i langtidsbudsjettet. Dersom resultatet endrer seg negativt må det gjøres nødvendige tilpasninger i drift eller investeringer.

Vedtatt langtidsbudsjett innebærer også at de foreløpige budsjettrammene for helseforetakene i regionen er lagt. Det gir grunnlag for foretakenes arbeid med budsjett 2019. Endelige budsjetter for neste år vil bli justert i tråd med rammene som legges i Statsbudsjettet.

De årlige investeringsbudsjettene vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen det enkelte år. Styret ber om at det i denne saken redegjøres for tiltak og gevinstrealiseringsplaner for å nå fastsatte mål og planer. Beslutning om og gjennomføring av investeringer skal følge fastsatte retningslinjer for investeringer og styring av usikkerhet i store prosjekter. Vedtatt langtidsbudsjett gir ikke godkjenning for gjennomføring av de enkelte prosjekt eller tilhørende lån.

Fant du det du lette etter?