Krevende langtidsbudsjett

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for perioden 2019-2030. Regionen står foran krevende investeringer både når det gjelder sykehusbygg og ny teknologi. Det er i langtidsperioden planlagt med 9,9 milliarder kroner i bygningsmessige investeringer og 9,8 mrd til IKT.

​Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) og Helseplattformen er de største og prioriterte investeringer i perioden. Det er innvilget låneramme for det nye sykehuset og lånesøknad for Helseplattformen ble i vinter sendt Helse- og omsorgsdepartementet. Planlegging av senter for Psykisk helse ved St. Olavs hospital starter opp i 2018, med antatt ferdigstilling i 2025.

- Det er ingen grunn til å underslå at de planlagte investeringene vil gi oss svært stramme i årene som kommer. Det er viktig at ansatte deltar aktivt i de prosessene vi trenger for å lykkes. Involvering og endringsvilje er viktig for å utløse gevinstene vi skal høste av digitalisering og strukturelle grep, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.

I styrets vedtak heter det at helsetjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer. For å oppnå ambisjonen om en fremragende helsetjeneste må vi finne nye måter å jobbe på, foreta tydeligere prioriteringer og utnytte ressursene best mulig både innad i og på tvers av helseforetakene. Samtidig må ansattes arbeidsmiljø og arbeidsbelastning ivaretas på en god måte.

Styret legger til grunn at foretakene sammen med Helse Midt-Norge konkretiserer arbeidet med å etablere nødvendig økonomisk handlingsrom gjennom styrking av resultat og finansieringsevne. Økt samhandling og samarbeid på tvers i foretaksgruppen skal bidra til bedre ressursutnyttelse.

Helseforetakene skal legge til rette for at drift og investeringer prioriteres innenfor tilgjengelig likviditet i langtidsbudsjettet. Dersom resultatet endrer seg negativt må det gjøres nødvendige tilpasninger i drift eller investeringer.

Vedtatt langtidsbudsjett innebærer også at de foreløpige budsjettrammene for helseforetakene i regionen er lagt. Det gir grunnlag for foretakenes arbeid med budsjett 2019. Endelige budsjetter for neste år vil bli justert i tråd med rammene som legges i Statsbudsjettet.

De årlige investeringsbudsjettene vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen det enkelte år. Styret ber om at det i denne saken redegjøres for tiltak og gevinstrealiseringsplaner for å nå fastsatte mål og planer. Beslutning om og gjennomføring av investeringer skal følge fastsatte retningslinjer for investeringer og styring av usikkerhet i store prosjekter. Vedtatt langtidsbudsjett gir ikke godkjenning for gjennomføring av de enkelte prosjekt eller tilhørende lån.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.