Inntektsfordeling 2019 vedtatt

Inntektsrammen for Helse Midt-Norge i 2019 er nå fordelt. Basert på forslaget til Statsbudsjett, er det snakk om 20,5 milliarder kroner. I beløpet inngår basisfinansiering og aktivitetsbaserte inntekter til helseforetakene.

Foto
Veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn veksten innenfor somatikken. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at det enkelte helseforetak innretter driften slik at mål knyttet til den gylne regel innfris.

Sammenlignet med rammen etter vedtatt Revidert Nasjonalbudsjett 2018 er realendringen 1,5 prosent. I tillegg til inntektspostene er det lagt inn lån og tilskudd til Helseplattformen på til sammen 575 millioner kroner i forslag til statsbudsjett 2019. Tilskuddet utgjør 110 millioner kroner og skal dekke kommunenes og fastlegenes investeringskostnad. Tilskuddet er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge. Det er også foreslått lån til nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) på 217 millioner kroner for 2019.

Inntektsrammen fordeler seg slik:

5,9 mrd.               Helse Møre og Romsdal HF       
3,0 mrd.               Helse Nord-Trøndelag HF           
9,6 mrd.               St. Olavs hospital HF                     
0,025 mrd.            Sykehusapotekene i Midt-Norge HF     
2,0 mrd.               Helse Midt-Norge RHF