Høringsutkast regional utviklingsplan vedtatt

I dag ble høringsutkastet for regional utviklingsplan vedtatt i styret i Helse Midt-Norge RHF. Høringa vil bli lagt ut åpent for alle på våre nettsider og høringsfrist er satt til 15. oktober.

 

Vi skal skape pasientenes helsetjeneste og befolkningens behov er styrende for hvordan vi utvikler oss. Pasienter og pårørende deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten. 

Fremragende helsetjeneste

En fremragende helsetjenester får vi først om vi evner å planlegge godt, definere hva som er beste praksis og ta de ansattes behov med i planleggingen. For å nå målene Helse Midt-Norge setter seg, trekker regional utviklingsplan spesielt ut følgende hovedutfordringer og tiltak. 

Hovedutfordringer

De største hovedutfordringene er: En aldrende befolkning, rekrutterings- og kompetanseutfordringer, økende forventinger – den nye pasienten, nye tilbud, spesialisering, sentralisering og koordineringsbehov, press på økonomisk bærekraft, økende krav til endringsevne, nye sårbarheter

Viktigste tiltak

De viktigste tiltakene for å nå målene som settes i regional utviklingsplan er: Digitalisering med Helseplattformen som hovedsatsing, standardisering, funksjonsfordeling innad i det enkelte helseforetak, regionale fellesløsninger, samhandling, populasjonsbasert tilnærming og helhetlige pasientforløp.

Regional utviklingsplan

Innenfor rammen av Nasjonal helse- og sykehusplan skal den regionale utviklingsplanen være et ledd i å operasjonalisere Strategi 2030. Samtidig tar den utgangspunkt i helseforetakenes utviklingsplaner, og legger særlig vekt på områder som krever regional overbygning. Den regionale planen skal ivareta sørge for perspektivet som det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge har.

Innen kort tid vil endelig høring legges under siden utviklingsplaner på våre nettsider.