Historisk satsing på samiske helsetjenester

De fire helseregionene, ledet av Helse Nord RHF, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Styringsgruppas første møte var i Bodø den 31. august. I januar møtes de i Trøndelag. Foto: Helse Nord RHF

I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) påpekes det at nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen.

Nå er det satt i gang et nasjonalt prosjekt, ledet av Helse Nord RHF, som skal sikre nettopp dette: «Videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen».

I dag møter samiske pasienter ulike typer utfordringer i møte med behandlingsinstitusjoner på grunn av manglende kunnskap om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal være med på å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud, tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn.

Prosjekte har som mål å utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester, som er tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn. 

Les hele saken på Helse Nord RHF sine nettsider

Les mer på prosjektets nasjonale nettside