Handlingsplan pasienter og pårørendeopplæring

Handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende angir punkter som skal opprettholde og forbedre tilbudet innen læring og mestring. Oppgaven er lovpålagt for alle helseforetak og er sentral i sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. 

Pasienter, brukere og pårørende har lovfestede rettigheter til medvirkning.

Formålet med lærings- og mestringstilbud er at pasienter, brukere og pårørende skal:  

  • få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer.
  • forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
  • gi støtte til endring av levevaner for å fremme fysisk og psykisk helse.
  • understøtte pasient og brukers egen læringsprosess.

Strategi 2030

Handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende, Helse Midt-Norge 2017-2021, er basert på Helse Midt-Norge RHF sin Strategi 2030, og angir prioriterte satsingsområder og tiltak for det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen.

Lovfestede rettigheter

Pasienter, brukere og pårørende har lovfestede rettigheter til medvirkning. Dette innebærer blant annet rett til innsikt i egen helsetilstand, innholdet i behandlingstilbudet og innflytelse på selve behandlingen. På lik linje med andre helsetjenester, skal pasienter og pårørende få relevant opplæring til rett tid og på rett sted. Målet er at pasienten skal ha mulighet til å forebygge og håndtere egen sykdom i så stor grad som mulig.

Inkludering

Lærings- og mestringstilbud er viktige elementer i forløp for barn, unge og voksne med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Tilbudene bør også innrettes slik at det inkluderer familie og øvrige nære personer.

Læring og mestring bør sikres en tydelig faglig og organisatorisk forankring og tilhørighet til dette tverrfaglige tjenesteområdet både i helseforetak og kommuner.

Her kan du lese hele handlingsplanen