Framtidas samhandling i helsetjenesten

At spesialisthelsetjenesten spiller på lag med kommuner og pasienter er avgjørende for en god framtidig helsetjeneste. Regional utviklingsplan skal innenfor rammen av Nasjonal helse- og sykehusplan operasjonalisere Strategi 2030.

Samhandling med pasient, kommuner og spesialisthelsetjeneste er et viktig tema i regional utviklingsplan.

​Som en del av regional utviklingsplan blir det holdt diskusjonsmøter med ulike aktører. I går var det møte med Administrative samarbeidsutvalg (ASU) i regionen, der temaer som teknologi, samhandling og organisasjonsendring, forebygging og helsefremmende arbeid, kapasitet og kompetanse ble diskutert. 

Teknologi, samhandling og organisasjonsendring

Nye teknologiske løsninger, med Helseplattformen som det store fyrtårnet, skaper nye muligheter til samhandling både innenfor og mellom nivåene i helsetjenesten og kommunene. Med støtte av teknologien har helsetjenesten en mulighet til å skape pasientforløp som setter pasienten i sentrum gjennom en helhetlig og systematisk oppfølging på tvers av nivåer i helsetjenesten. Flere oppgaver vil kunne løses nærmere pasienten ved hjelp av bedre utveksling av informasjon og teknologiske nyvinninger. 

Forebygging og helsefremmende arbeid

Å unngå sykdom hos de som er friske og bidra til å bevare livskvaliteten hos de som har en sykdom, vil være bra for den enkelte og for samfunnet. Selv om hovedansvaret for det forebyggende arbeidet ligger hos kommunene er det viktig at alle aktører i helsetjenesten bidrar aktivt.
For å skape pasientens helsetjeneste, må spesialisthelsetjenesten bidra med å forebygge og begrense sykdomsutvikling og øke pasientens mestring og egeninnsats. En hovedutfordring er at det ikke er tradisjon for, eller finnes et finansieringssystem som legger til rette for dette.


Kapasitet og kompetanse

Tilgang på kompetanse beskrives av alle helseforetakene som en økende utfordring, og en problemstilling vi må løse sammen med kommunene, ikke i konkurranse med dem. Gitt at bemanning og kompetanse er en begrenset ressurs i samfunnet, må aktørene i helsetjenesten utnytte denne effektivt og sammen finne ut hvordan vi sørger for at pasienten møtes av rett kompetanse i hele forløpet. Dette fordrer tett samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og utdanningsinstitusjonene. 

Regional utviklingsplan og ASU

Administrative Samarbeidsutvalg (ASU) består av valgte representanter fra kommuner, helseforetak og brukerrepresentanter i regionen.
Den regionale utviklingsplanen tar utgangspunkt i helseforetakenes utviklingsplaner, og legger særlig vekt på områder som krever regional overbygning.  Dette gjelder også ivaretakelse av sørge-for-perspektivet og regionens bruk av private leverandører av helsetjenester. Den regionale planen utarbeides av Helse Midt-Norge RHF og sendes deretter ut på høring før den vedtas av styret i Helse Midt-Norge RHF.

Her kan du lese mer om utviklingsplaner i Helse Midt-Norge