Framtidas ledelse, bemanning og kompetanse

Det ble en ivrig diskusjon da styret i Helse Midt-Norge RHF møttes for å diskutere ledelse, bemanning og kompetanse som et tema fra regional utviklingsplan. Godt lederskap, heltidskultur, samarbeid med utdanninger, samarbeid på tvers av fag og teknologisk utvikling var emner som ble løftet høyt på agendaen.

Viktige temaer i regional utviklingsplan er godt lederskap, heltidskultur, samarbeid med utdanninger, samarbeid på tvers av fag og teknologisk utvikling . Foto: Terje Visnes

Helsetjenesten har vært gjennom en rivende utvikling, og både ansatte og organisasjonene har utvist stor vilje og evne til å endre seg til å møte stadig nye utfordringer. Dette er en endringstakt vi må regne med vil øke framover. 

Kontinuerlig endring

Spesialisthelsetjenesten står overfor en rask teknologisk utvikling som i stadig større grad åpner nye muligheter. Denne omstillingen vil blant annet kreve en betydelig satsing på opplæring og tilleggsutdannelse for dagens ledere og medarbeidere.

I tillegg må vi være forberedt på at det kan bli behov for personell med en annen bakgrunn enn det som tradisjonelt har vært etterspurt i foretakene, eksempelvis kompetanse innen fysikk og spesifikke områder innen IKT og teknologi.

Nok personell for framtida

Tilgangen på helsepersonell med riktig kompetanse er en av hovedutfordringene for helsetjenesten i fremtiden. Behovene tilsier en betydelig vekst i aktivitet, samtidig som både økonomi og tilgangen på potensielle arbeidstakere begrenser hvor mange ansatte vi kan ha.

Kapasitet og kompetanse

Vi trenger mer kunnskap om de framtidige behovene for arbeidskraft. Framtidas kompetansebehov i helsetjenesten skapes i et komplekst samspill mellom en rekke faktorer, som medisinsk- og helsefaglig utvikling, teknologiutvikling, sykdomsutvikling og demografi, krav og forventninger fra pasientene, organisering og ledelse av tjenesten, profesjonsinteresser og økonomisk utvikling. 

Et bedre kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å bli en bedre samarbeidspartner med utdanningssektoren, slik at vi tydeligere kan si noe om spesialisthelsetjenestens behov for kapasitet og innhold i studiene. 

Ledelse

Ut fra de utfordringer vi har identifisert, trenger vi generelt å øke ledelseskapasiteten og ledelseskompetansen i Helse Midt-Norge. Ledelse som fag må styrkes og kompetansekrav struktureres, formalisere og brukes til å øke lederes og ledergruppes kompetanse. Vi må også vurdere kontrollspennet i den pasientnære delen av virksomheten vår (dvs. øke antall seksjonsledere). Vi må også sørge for støttesystemer som forenkler arbeidsdagen og frigjør lederes tid til å drive personalledelse. Administrative oppgaver må digitaliseres og automatiseres der dette er mulig.

Veien videre

Styret skal behandle et høringsutkast i styremøtet 21. juni. Høringen vil være åpen for alle, og avsluttes i løpet av høsten 2018.