Finansiering av Helseplattformen

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. Det er satt av 575 millioner kroner samlet i lån og tilskudd for en felles elektronisk pasientjournalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

- Helseplattformen er et prosjekt som skal legge til rette for elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommuner og fastleger. Det er viktig at vi lykkes med dette prosjektet for at pasientene skal få bedre kvalitet i tjenestene, sier helseminister Bent Høie.

- Jeg er svært glad for at de økonomiske rammebetingelsene for Helseplattformen nå kommer på plass. Helseplattformen vil gi muligheter for å prøve ut nye former for pasientsamarbeid mellom stat og kommune. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommunehelsetjeneste, fastleger og spesialisthelsetjeneste inklusiv avtalespesialister. Ambisjonen er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Helseplattformen er et felles program mellom Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune for å etablere et felles pasientadministrativt system og en felles elektronisk pasientjournalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet én innbygger – én journal.

Lån og tilskudd

For å sikre finansiering av Helseplattformen vil Helse Midt-Norge bli gitt et lån tilsvarende 70 pst. av investeringskostnaden for spesialisthelsetjenesten, med en lånebevilgning på 465 millioner kroner i 2019.

I tillegg vil det bli etablert en ordning med tilskudd for kommuner og fastleger som skal dekke deres investeringskostnad fullt ut. Til dette er det er satt av 110 millioner kroner i 2019. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk Helseplattformen. Ordningen er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge, slik at verken Helse Midt-Norge eller de kommunene som går inn i prosjektet skal bære risikoen for manglende deltakelse.

Regjeringen vil komme tilbake til låneramme og tilskuddsramme etter at avtale om kjøp av løsningen er inngått. Helseplattformen er nå i avsluttende forhandlinger med leverandør og framdriften tilsier at endelig kontrakt kan signeres tidlig i 2019.

Innovasjon

Forslaget til Statsbudsjett inneholder også 6,6 millioner kroner til Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund for 2019. Slørdahl mener dette gir grunnlag for videreføring av satsingen.

- Vi trenger innovative løsninger og samhandling i helsetjenesten for å løse utfordringene vi står overfor. Regional utviklingsplanen for perioden 2019-2022 understreker behovet for å ta i bruk kunnskap og teknologi. Vi skal digitalisere helsetjenesten, med Helseplattformen som den største satsingen for hele regionen. Standardisering av blant annet arbeidsmåter, prosesser og utstyr er et av de viktigste virkemidlene for å få til dette, sier han.

Les også: Enklere for fastleger og kommuner å ta i bruk HelseplattformenGå til: Temaside om Helseplattformen

Fant du det du lette etter?