Felles foretaksmøte avholdt

Mandag 19. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Møtet ble avholdt som et telefonmøte.

illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox

Ber Helseforetakene om å prioritere psykisk helsevern for barn og unge

Styreleder ba i foretaksmøtet om at psykisk helsevern blir prioritert, med særlig fokus på barn og unge. 
- Det er et stort behov for å jobbe videre med systematisk endring og styrking av psykisk helsevern, og den gylne regel ligger fortsatt fast og forutsettes innfridd, sier styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Tina Steinsvik Sund.  
 - Helseforetakene skal nå utarbeide en plan som viser hvordan de skal sikre måloppnåelse av den gylne regel i 2018, avslutter Steinsvik Sund.illustrasjonsfoto
Styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Tina Steinsvik Sund

Fire overordnede mål for 2018

​Foretaksmøtet mellom det regionale helseforetaket (RHF) og helseforetakene (HFene) i regionen holdes flere ganger i året. Gjennom «Styringskrav og rammer» gir Helse Midt-Norge RHF helseforetakene et mest mulig helhetlig og samlet styringsbudskap for 2018. 

 Helseforetakene i Midt-Norge skal i 2018  nå følgende overordnede mål:
1.         Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2.         Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3.         Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
4.         Økonomisk bærekraft

Styringskrav og rammer for 2018

Styringsdokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i de styringsbudskapene Helse Midt-Norge RHF er gitt fra Helse og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2018 og protokoll fra foretaksmøte 16. januar 2018. I tillegg er det innarbeidet styringskrav som er forankret i vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF, regionale strategier og lignende.  
Bestillingene og rammebetingelsene som HF-ene skal jobbe etter ligger i styringsdokumentene:
 

Helse Møre og Romsdal HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Protokoller fra foretaksmøtene og endelige styringsdokumenter blir lagt ut på styreadminstrasjonsweben vår.