Endringer i Raskere tilbake

Fra 1. januar ble Raskere tilbake-ordningen endret. Ordningen kalles nå arbeidsrettet behandling. I budsjettvedtaket for 2018 besluttet Stortinget at ordningen går over fra prosjekt til et fast tilbud

Tilbudet gjelder nå personer som har muskel- og skjelettlidelser eller vanlige psykiske lidelser som for eksempel angst og depresjon. Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser. 

Behandling av sykdom foregår før, eller helst samtidig med arbeidsrettede tiltak. Målgruppen for arbeidsrettet rehabilitering er personer i yrkesaktiv alder med sammensatte og komplekse behov. Alle henvisninger skal rettighetsvurderes.

Henvisning sendes direkte til behandlingsstedet, som selv foretar rettighetsvurdering. Ved søknad om arbeidsrettet rehabilitering eller behandling er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med. 

Arbeidsrettet behandling skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud både i helseforetak og hos private rehabiliteringssteder med avtale. Målsetningen er at arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt skal komme raskere tilbake på jobb.