Endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen i dagens styremøte. En ny milepæl er dermed passert for anskaffelsen av journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Programdirektør Torbjørg Vanvik snakket til styret i Helse Midt-Norge RHF under styremøtet torsdag 15. november.

Konkurransen om å levere løsningen for Helseplattformen ble kunngjort i august 2016, og første versjon av konkurransegrunnlaget ble sendt ut i februar 2017 til de leverandørene som oppnådde prekvalifisering.

Anskaffelsesformen som anvendes for Helseplattformen kalles konkurransepreget dialog, som vil si at kunde og konkurrerende leverandører møtes til dialog basert på tilbud fra leverandørene.

Konkurransegrunnlaget kan justeres noe i løpet av dialogen, og sendes i oppdatert form ut til gjenværende leverandører i konkurransen. Hver ny versjon av konkurransegrunnlaget er underlagt faglig, juridisk, intern og ekstern kvalitetssikring.

Programmet er nå i slutten av en prøvetilbuds-fase der dialogen skal sikre at begge parter har en klar og felles forståelse av behov og tilbud. Dermed reduseres risikoen for feiloppfatninger og misforståelser. Det endelige konkurransegrunnlaget vil danne grunnlaget for et endelig, forpliktende tilbud. Dette skal gjennomgås og evalueres som tidligere av programorganisasjonen. Med invitasjonen om å gi endelig tilbud avsluttes dialogen med unntak av nødvendige, mer formelle avklaringer og presiseringer. 

Hva skjer videre?

Helseplattformen vil legge fram kontraktsforslaget med leverandøren Epic for styret i Helse Midt-Norge i februar 2019. Her vil de samlede kostnadene for anskaffelse og innføring som legges fram, inkludere kostnader knyttet til kundens egeninnsats, teknisk driftsplattform, IAM (løsning for identitets- og tilgangsstyring) og innføringsprosjekt i tillegg til direkte leverandørkostnader.

En tilsvarende sak skal behandles i Trondheim kommunes styrende organer. Etter planen skal kontrakten kunne signeres i mars 2019.

En rekke aktiviteter er satt i gang for å forberede innføring av Helseplattformen. Både fra sykehus og kommuner har helsepersonell vært involvert i hele prosessen med å utforme krav til løsningen og evaluere tilbud. Nå skal løsningen settes opp slik at den blir et best mulig verktøy for helsepersonell og pasienter i Midt-Norge, og dette vil involvere mange framover. Et omfattende arbeid er i gang med kartlegging av dagens arbeidsprosesser og datasystemer. Standardiseringsarbeid er viktig for å redusere uønsket variasjon og sikre et mest mulig likt tilbud til pasienter over hele regionen. 

Første utrulling er planlagt til 2021, og det vil ta ytterligere to-tre år før siste kommune og fastlegekontor er påkoblet løsningen. Kommuner som er tidlig ute med å utløse sin opsjon og ta løsningen i bruk, vil også kunne komme tidligere i gang med innføring.

Økonomisk bærekraft

Økonomien i anskaffelsen er i tråd med de rammene som opprinnelig ble fastsatt med en kostnadsramme på 2,7 mrd eks.mva. En økonomisk bærekraftsanalyse blir senere lagt fram for styret, der det vil være sentralt at helseforetakene greier å utnytte potensialet i journalløsningen.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 gis Helse Midt-Norge et lån tilsvarende 70 prosent av investeringskostnaden for spesialisthelsetjenesten, med en lånebevilgning på 465 millioner kroner for 2019. I tillegg etableres en tilskuddsordning, med et lån på 110 millioner kroner for 2019, som skal dekke den faste investeringskostnaden for kommunene og fastlegene og betales tilbake med renter etter hvert som disse tar i bruk løsningen.
Dette for at Helse Midt-Norge og kommuner som går tidlig inn i prosjektet ikke skal måtte forskuttere kostnadene for andre som kobler seg på senere.

I følge forslaget vil regjeringen komme tilbake til samlet låneramme og tilskuddsramme i revidert nasjonalbudsjett for 2019.