Bedre koordinering av ambulansehelikoptre

St. Olavs Hospital får i september i år ansvar for koordinering og flight following-funksjonen for luftambulansehelikopter i hele Midt-Norge. Forberedelse til omleggingen starter nå.

Bildet viser et ambulansehelikopter på vei ned, med sola til høyre.

Bakgrunnen for å samle denne funksjonen ett sted i hver region er faglige anbefalinger fra en nasjonal utredning. I Midt-Norge har det vært to AMK-sentraler som har ivaretatt koordinering av luftambulansene, men i foretaksmøte januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om å følge opp anbefalingen om at koordineringen og flight following utføres fra én AMK-sentral i hver region. 

Nå har en arbeidsgruppe sammensatt av relevante miljøer fra hele regionen vurdert dagens løsning og konklusjonen har vært at det vil være riktig å samordne og legge funksjonen til ett sted også i Midt-Norge.

- Både Ålesund og Trondheim har forutsetninger for å kunne ivareta denne funksjonen, men det er flest fordeler ved å legge dette til den regionale AMK-sentralen i Trondheim. Derfor ble konklusjonen slik selv om AMK-sentralen i Ålesund er vår nyeste og mest moderne, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl.

Ålesund backup-løsning

Slørdahl har trukket sin konklusjon etter drøfting med helseforetakenes direktører. Han sier AMK-sentralen i Ålesund er backup-løsningen hvis den regionale AMK i Trondheim skulle falle ut.

- Det blir nå viktig å fullføre arbeidet med nødvendige tekniske og tjenestemessige løsninger for dette ved AMK Møre og Romsdal. Det skal legges til rette for et tett faglig samarbeid mellom de to sentralene også framover, sier Slørdahl.

Koordinering og flight following funksjon innebærer at AMK-sentralen har ansvar for koordinering av ambulansehelikopter når alarmen går og at man følger og har oppfølging av helikopter som er på oppdrag. Hensikten er å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser på en effektiv måte.

Er blitt anbefalt færre sentraler

Flere nasjonale utredninger har anbefalt å sentralisere koordinering av ambulansehelikoptertjenesten til færre sentraler. Både havari-rapporten etter ulykken ved Sollihøgda 2014, 22.juli-rapporten og NOU 2015:17, anbefaler sentralisering av AMK-LA-funksjonen for å sikre bedre oversikt over tilgjengelige ressurser og dermed sikre en bedre koordinering av ressursen.

Ulempen med en slik ordning er at flere AMK-sentraler som til nå har kunnet disponere ambulansehelikopter direkte, må gå via en annen AMK-sentral for å få alarmert denne ressursen. Dette vil ta noen flere sekunder, men dette vil sannsynligvis kompenseres ved bedre oversikt og bedre koordinering, er vurderingen. Det er viktig at sentralisering av koordineringsfunksjonen ikke rokker ved ansvarslinjer med hensyn til lokale AMK-sentralers ledelsesansvar for aksjoner. Ambulansehelikopter må avgis til lokal AMK-sentral som deretter disponerer ressursen og koordinerer alle ressursene til aktuelt oppdrag.

Vurderingene

Helse Midt-Norge har i sin vurdering i valget mellom Ålesund og Trondheim særlig vektlagt bl.a. disse momentene:

  • Videreføring av samarbeid med AMK Nord-Trøndelag og aktuelle instanser i Sverige.
  • Videreføring av samarbeidet med redningshelikopteret på Ørlandet. Dette både i forhold til bemanning som LA-lege / AMK-lege, og planlegging av aktivitet for å utnytte den samlede kapasiteten best mulig. 
  • Trekke veksler på erfaring og kjennskap til geografi, sykehusstruktur etc. i Trøndelag, men regional AMK i Trondheim må utvide sin kunnskap om Møre og Romsdal og samarbeid med Helse Vest.
  • Bedre oversikt over større hendelser i regionen uten at det må varsles spesifikt om dette.  Dette vil styrke Regional-AMK-sentralens muligheter til å utøve sin funksjon.
  • Det er allerede i dag stor trafikk med ambulansehelikopter til og fra St Olavs Hospital, og det er fordelaktig med tidlig kunnskap om flybevegelser inn i luftrommet til AMK-Sør-Trøndelag, både når det gjelder flysikkerhet og muligheter for bruk av nærmeste tilgjengelige helikopter.
  • Informasjon vil bli fanget opp og formidlet til mottak ved sykehusene på et tidligere tidspunkt og slik forberede mottak av pasient.
  • AMK Møre og Romsdal vil kunne få noen større utfordringer med koordinering mellom helikopter og fly ved en slik løsning, men vurderingen er at dette bør kunne løses ved gode prosedyrer og kommunikasjon mellom sentralene.