Bedre innsikt – bedre helse

Overlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene.

Lasse Folkvord har jobbet som fastlege siden 1990 og fram til han i 2017 begynte å jobbe med Helseplattformen. Han mener overgangen til det nye journalsystemet kan sammenlignes med å gå fra en gammel Nokia til en ny Iphone.

Sykepleier Marianne Mohrsen fra Trondheim kommune og fastlege Lasse Folkvord er prosjektmedarbeidere i Helseplattformen.

Sykepleier Marianne Mohrsen fra Trondheim kommune og fastlege Lasse Folkvord er prosjektmedarbeidere i Helseplattformen.

Korrekt informasjon

– Det blir et evolusjonært sprang. Det ligger så mange muligheter i det nye systemet, men det kan ta litt tid før folk erkjenner hvilke fordeler det kommer til å gi. Folk var glade i Nokiaen sin og brukte litt tid før de skjønte at de trengte noe mer enn det den kan tilby. På samme måte så vil det nok ta litt tid før alle skjønner hvilket potensial som ligger i Helseplattformen, sier han.

Fra et fastlegeperspektiv blir den største fordelen at all informasjon om en pasient vil være korrekt og oppdatert til en hver tid, mener Folkvord.
– I dag er ikke systemene synkroniserte i tid. Det betyr at informasjon kan være riktig i det den blir sendt, men feil når den blir mottatt. Det kan medføre at du som pasient må ta prøver unødig og at du fort kan kjenne deg utrygg på om legen eller sykehuset har den informasjonen de trenger.

Som pasient er du sårbar og det er viktig at du skal slippe å ta ansvar for å overbringe viktig informasjon selv, sier han.
– I tillegg går det med mye tid på å navigere mellom systemene. Det har egenverdi for meg også, ingen lege har lyst til å bruke unødvendig mye tid foran tastaturet.

Meld deg på nyhetsbrev fra Helseplattformen

Minst mulig «plunder og heft»

Paul Fuglesang er overlege ved ortopedisk avdeling ved Levanger sykehus og deler Folkvords entusiasme. Han har også bidratt i arbeidet med Helseplattformen og er opptatt av at helsepersonell skal ha et mest mulig effektivt arbeidsverktøy.
– Det skal være minst mulig «plunder og heft». Det er viktig at vi jobber effektivt og har gode verktøy, og det nye systemet vil være langt bedre enn de vi har i dag.

Evolusjonært sprang. Overlege Paul Fuglesang ved Sykehuset Levanger og prosjektleder for innføring i Helse Nord-Trøndelag, Hilma

Prosjektleder for innføring i Helse Nord-Trøndelag, Hilmar A. Hagen (t.v.) og overlege Paul Fuglesang ved Sykehuset Levanger, mener Helseplattformen drastisk vil endre helsetjenesten.


Han forteller at det blant annet kommer til å bli mye enklere å hente ut klinisk informasjon i ettertid, ta ut statistikk og gjennomføre kvalitetskontroll på eget arbeid.

– Vi vil kunne legge inn data i det nye systemet på et språk dataen forstår og som blir søkbart. Det kommer til å utgjøre en stor forskjell både
når det gjelder tidsbruk og sikkerhetsmessig, sier han.

Bedre innsikt

I tillegg vil den daglige jobben som sykehuslege bli enklere med det han beskriver som «færrest mulig trykk og enklest mulig tilgang».

– Til nå har vi måttet bruke tid på å logge inn og ut av ulike system og på å lete opp informasjon. Nå vil vi kunne få for eksempel røntgen- og laboratoriesvar i samme system, forteller overlegen.

Og blant det viktigste – pasientene vil også få bedre tilgang til informasjon og mulighet til å legge inn egne opplysninger i journalen.
– Pasientene kan få tilgang til en del informasjon som ventelistestatus og planlagt forløp. Hvis de for eksempel skal opereres for slitasje i hofteledd kan de se hvilken dag som er beregnet for operasjonen og hvilken dag de kan forvente å komme hjem. Det å få bedre innsikt i sitt eget forløp gir økt trygghet og mindre bekymring, og dermed også bedre helse. Det er jeg helt overbevist om, sier han.

Kunnskapsbase

Marianne Mohrsen er utdannet sykepleier og er for tiden kjøpt fri fra jobben som avdelingsleder ved et helsehus i Trondheim kommune for å jobbe med å utvikle Helseplattformen. Hun har jobbet mye med å lage ulike brukerscenarier som skal beskrive hvordan Helseplattformen vil fungere i praksis. Og hun trekker også fram tilgangen til informasjon som en vesentlig fordel.

– Som pasient skal du selv få tilgang til en innbyggerportal der du kan legge inn opplysninger om egen helse, og der alle testresultater og diagnoser kommer. Hvis det er snakk om mer alvorlige tilbakemeldinger blir disse selvsagt alltid gått gjennom direkte med pasienten først før det blir lagt i journalen. Så kan du etterpå gå inn og sjekke hva det egentlig var legen sa og lese deg opp på diagnose og bruke systemet som en kunnskapsbase, sier hun.

Også helsepersonell vil kunne benytte det nye systemet som en kunnskapsbase gjennom såkalt beslutningsstøtte, kunnskapsstøtte og fagfellestøtte som ligger i systemet. Mohrsen forteller at det er planlagt flere ulike funksjoner som gir de ansatte tilgang til mer kompetanse og informasjon når de har behov for det.

– Helseplattformen vil bli en veldig god arbeidsstøtte. Helsepersonell vil få umiddelbar tilgang til oppdatert informasjon om et fagområde, og ved hjelp av det vi kaller klinisk beslutningsstøtte kan du få varsel hvis det for eksempel er en medisin pasienten ikke skal få på grunn av en diagnose eller et prøvesvar, forteller hun.

Veiledning fra fageksperter

Slik støtte kan komme ekstra godt med i mindre kommuner i distriktene der det ofte er færre ekspertpersonell og større behov for veiledning.
– Ved hjelp av det vi kaller fagfellestøtte kan helsepersonell for eksempel ta bilde av et sår og få veiledning fra hudklinikk når de er ute hos en pasient slik at pasientene ikke behøver å dra et annet sted for å få hjelp. I årene framover er det stadig større behov for at flere behandles i hjemmet fremfor institusjon og sykehus, og ny teknologi som dette gir større muligheter for det, sier Mohrsen. 

Og får støtte fra Hilmar A. Hagen som er sykepleier og
prosjektleder for innføring av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag.

Pasientens journal

– Vi vet at det blir færre hoder og hender som skal håndtere utfordringene
som kommer i helsetjenesten i framtida. Og det krever at vi må jobbe på
en ny måte. Sånn sett blir Helseplattformen ikke bare en ny journalløsning. Det blir også en organisasjonsutvikling som sørger for at ressursene kan brukes mer effektivt ved hjelp av ny teknologi som snakker sammen med journalsystemet, sier han.

Hagen mener Helseplattformen er det verktøyet som faktisk gjør helsenorge i stand til å oppfylle samhandlingsreformens visjon om koordinerte og helhetlige tjenester for pasientene.

– Jeg tror at Helseplattformen kan være det verktøyet som vil kunne bidra til at vi langt på vei når disse målene. Her legges det fysisk til rette for å dele informasjon og kommunikasjon mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og der ligger det store gevinster, ikke minst for pasientene. Systemet vi har i dag er «doktorens journal», men Helseplattformen blir pasientens journal, sier han.