Antikorrupsjonsprogram vedtatt

Styret i Helse Midt-Norge har i dag vedtatt et antikorrupsjonsprogram. Programmet skal gjelde for hele foretaksgruppen, og målet er å forebygge korrupsjon og misligheter og sikre at felles retningslinjer etterleves. 

Foto: Colourbox

- Helse Midt-Norge arbeider aktivt for at det ikke skal forekomme misligheter og korrupsjon i virksomheten. Ved å etablere et felles antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen, får vi et rammeverk som er gjenkjennbart og sikrer felles rutiner for rapportering på dette arbeidet, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

foto

Stig A. Slørdahl, AD i Helse Midt-Norge.


Korrupsjon kan gå utover kvaliteten på helsetjenestene

Korrupsjon og misligheter kan føre til at ressurser anvendes til andre formål enn det de er ment for. Det er risiko for at økonomiske verdier går til berikelse eller gunst for parter som ikke har rett til det, og for helseforetakene kan løsninger bli mer kostbare, noe som igjen går ut over muligheten til å løse viktige oppgaver eller sikre god kvalitet på tjenestene.

Gode varslingsrutiner og retningslinjer

Antikorrupsjonsprogrammet omfatter ikke bare den strafferettslige definisjonen av korrupsjon, men også misligheter og brudd på etiske retningslinjer. Man ser ofte at starten på en sak som involverer økonomisk kriminalitet, er små etiske brudd. Dersom disse ikke korrigeres, legger man grobunnen for en ukultur, noe som igjen øker faren for korrupsjon. Sentrale elementer i programmet er derfor skriftlige rutiner og retningslinjer, blant annet knyttet til anskaffelser og samarbeid med leverandører.  Gode varslingsrutiner er nødvendig i et antikorrupsjonsprogram, samt gjennomføring av jevnlige risikoanalyser.  

Verktøykasse og dilemmatrening

En felles regional plan for implementering og oppfølging er en grunnleggende del av antikorrupsjonsprogrammet. Et sentralt element i antikorrupsjonsprogrammet er en verktøykasse som består av ulike case og dilemmatrening.  Etiske retningslinjer og regler gir ikke svar på alle problemstillinger og dilemmaer man som ansatt i Helse Midt-Norge kan komme opp i. Derfor kreves det god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig, og gjennom dilemmatrening skal denne evnen trenes.

Antikorrupsjonsprogrammet oversendes nå helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering.