Analyseverktøy for ambulansetjenesten

På initiativ fra Samarbeidsforumet for ambulansetjenesten og regionens fagdirektører er det gjennomført en analyse og anskaffet et analyseverktøy for planlegging og utvikling av ambulansetjenesten i Midt-Norge fram mot 2030. 


Beredskapsanalyse ambulansetjenesten i Midt-Norge
Analysen viser blant annet dekningsgrad ut fra anbefalte responstider for ambulansetjenesten. Helseforetakene i regionen får med dette et verktøy for å utvikle og dimensjonere ambulansetjenesten framover.  Modellen beregner optimal plassering av stasjoner for best mulig responstid ut til pasient. Den tar ikke hensyn til samtidighetskonflikter /stengte veier og lignende. Transport til behandlingssted er ikke en del av modellen.
Det er Geodata AS som leverer analyse og verktøy for planlegging av ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge. Til grunn for analysen ligger en framskriving av antall innbyggere, alderssammensetning, og forventet antall ambulanseoppdrag for alle kommuner fram til 2030. Analyseverktøyet gjør det mulig å beregne framtidig behov for ambulanser og plassering av ambulansestasjoner, og hva som kan påvirke ressurstilgangen. Verktøyet er dynamisk og oppdateres ved endringer av bl.a. vegløsninger.

 -Det er helseforetakene som har ansvar for drift og utvikling av ambulansetjeneste og akuttberedskap for lokalsykehusene. Analysen viser at vi i dag generelt har god dekning ut fra anbefalt responstid. I tillegg til analyse knyttet til geografi, utrykningstid og plassering av stasjoner, er det nødvendig at helseforetakene i sin planlegging ser nærmere på samspillet med lokal legevakt og bruken av ambulanser til rene transportoppdrag. Våre moderne ambulanser gjør at vi har et avansert og kompetent medisinsk tilbud for befolkningen tilgjengelig på kort varsel, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.

I løpet av de siste ti årene er antallet oppdrag for ambulansene økt med 68 prosent i Midt-Norge. Noe av årsaken er knyttet til spesialisering og funksjonsfordeling mellom sykehus og dermed behov for overføring av pasienter mellom ulike behandlingsnivåer, at vi blir flere eldre som lever lengre og at samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjeneste har endret seg. Tidligere utskriving til kommunal omsorg, sentralisering av legevakter, færre hjemmebesøk fra legevaktsleger og mangel av alternative tilbud for transport, spiller også inn.

Anbefalingen for responstid er 12 minutter for byer og tettsteder med over 10.000 innbyggere og 25 minutter for grisgrendte strøk for 90 prosent av de akutte hendelsene.  Eksempler i analysen viser hvordan alternativ plassering av stasjoner kan slå ut. Dette er teoretiske beregninger, og eksemplene må ses opp mot lokale forhold, organisering og samarbeidsløsninger.