Alle styrene drøftet framtida

Alle styrene i Helse Midt-Norge var i dag samlet for å lære mer om hva helseregionen står ovenfor i den teknologiske framtida. Det ble mange gode diskusjoner rundt hvordan man bør og kan løse utfordringene.

Alle styrene i Helse Midt-Norge samlet til diskusjon.

Helseplattformen ble spesielt trukket fram som en mulighet til å jobbe på tvers av lokasjoner og nivå som for eksempel hos klinikere, kommuner og pasienter. Det jobbes nå med en struktur for hvordan en innfasing av ny pasientjournal kan gjøres.

- Vi må gjøre alt mer standardisert på alle sykehusene i regionen. I dag er det for store forskjeller blant annet på detaljnivå som utstyr og måte å gjøre ting på, sa eierdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Nils Kvernmo.

Ambisjon

Helse Midt-Norge har ambisjon om å ha en fremragende helsetjeneste. Dette fordrer at helseregionen følger de fire strategiske hovedområde i Strategi 2030:

Vi skaper pasientens helsetjeneste
Vi rekutterer, utvikler, beholder kompetent personell
Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre Helse Midt-Norge
Vi er gode lagspillere

Disse fire driverne er viktige i arbeidet med regional utviklingsplan.

Regional utviklingsplan

Innenfor rammen av Nasjonal helse- og sykehusplan skal den regionale utviklingsplanen være et ledd i å operasjonalisere Strategi 2030. Samtidig skal den ta utgangspunkt i helseforetakenes utviklingsplaner, og legge særlig vekt på områder som krever regional overbygning. Den regionale planen skal ivareta sørge for perspektivet som det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge har.