2018

Nyheter og hendelser fra 2018

 • 10.08.2018
  Varsler gjennomgang av unntaksordning

  Fagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

 • 03.08.2018
  - Det nye tilbudet er ikke godt nok kjent

  Betania Malvik har høy tilbakeføringsprosent til jobb etter endt behandling. Men de tror mange legekontor ikke kjenner de nye avtalene for arbeidsrettet rehabilitering.

 • 02.08.2018
  André (43) kjørte 70 mil for å få trent opp kneet

  - Jeg får ekstremt god hjelp her, sier André Hansen om rehabiliteringstilbudet på Meråker Kurbad.

 • 29.06.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler for 2018

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats.

 • 27.06.2018
  Regional utviklingsplan på høring

  Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge er nå lagt ut til høring. Høringsfrist er satt til 15. oktober 2018.

 • 26.06.2018
  Friluftsliv som behandling av psykiske helseplager

  Bruk av natur og friluftsliv er i full fart på vei inn som behandling av psykiske helseplager.

 • 25.06.2018
  Ja til Alektinib (Alecensa)

  Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • 25.06.2018
  Godt teamarbeidsklima i sjukehusa

  Medarbeidarane i norske sjukehus og institusjonar trives på jobb og opplev pasienttryggleiken som god. Det viser resultata av den nasjonale medarbeidarundersøkinga ForBedring.

 • 22.06.2018
  Noen flere midtnorske pasienter får skadeerstatning

  Mens noen flere pasienter i Midt-Norge er blitt tilkjent pasientskadeerstatning i 2017 sammenlignet med tidligere, går utbetalingene noe ned, viser ny rapport.

 • 22.06.2018
  Lærer av dansk rapport

  20. juni publiserte den danske riksrevisjonen rapporten «Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplattformen». For arbeidet med anskaffelse av ny journalløsning i Midt-Norge, ligger det mye læring i det som har skjedd i Danmark.

 • 21.06.2018
  Høringsutkast regional utviklingsplan vedtatt

  I dag ble høringsutkastet for regional utviklingsplan vedtatt i styret i Helse Midt-Norge RHF. Høringa vil bli lagt ut åpent for alle på våre nettsider og høringsfrist er satt til 15. oktober.

 • 21.06.2018
  Ekstern rapport om IT-sikkerhet

  Helse Midt-Norge IT har fått gjennomført en ekstern vurdering av IT-sikkerheten i forbindelse med etablering og drift av nytt logistikk- og økonomisystem i Helse Midt-Norge.

 • 21.06.2018
  Krevende langtidsbudsjett

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for perioden 2019-2030. Regionen står foran krevende investeringer både når det gjelder sykehusbygg og ny teknologi.

 • 21.06.2018
  Nedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområder

  Bruken av bredspektret antibiotika går ned, i tråd med nasjonale målsettinger. Dette er noen av de nye funnene blant nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) som publiseres 21. juni.

 • 21.06.2018
  Hvordan innovasjon kan komme til nytte i helse og helsetjenesten

  KURS: Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og få innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet til gode.

 • 20.06.2018
  Framtidas ledelse, bemanning og kompetanse

  Det ble en ivrig diskusjon da styret i Helse Midt-Norge RHF møttes for å diskutere ledelse, bemanning og kompetanse som et tema fra regional utviklingsplan. Godt lederskap, heltidskultur, samarbeid med utdanninger, samarbeid på tvers av fag...

 • 18.06.2018
  Tar over Helse Midt-Norges arbeid med samhandling

  Assisterende fagdirektør Kristian Onarheim skal ta over arbeidet med et av Helse Midt-Norge RHFs viktigste satsningsområder: Samhandling.

 • 15.06.2018
  Sakspapirer til styremøte i juni

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 20. og 21. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 14.06.2018
  Har inngått avtale om pasienttransport i Møre og Romsdal

  Helse Midt-Norge RHF har signert avtale om pasienttransport med Herøy Taxi og Nord-Vest Taxi. Dermed er avtaler om pasientreiser på plass for hele regionen.

 • 11.06.2018
  Fire nei og ett ja til kreftlegemidler

  Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg ber Beslutningsforum for nye metoder Helsedirektoratet å vurdere behovet for å revidere retningslinjene for diagnostikk, be...

 • 11.06.2018
  For høge tilbod for bygging av nytt akuttsjukehus på Hjelset

  Konkurransen om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset bør bli avslutta, det skriv adm.dir. Espen Remme i si innstilling til styret i Helse Møre og Romsdal. Pristilboda som har kome inn er langt høgare enn forventa.

 • 08.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Nevrologi følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 08.06.2018
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Forskningsrapporten 2017: Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • 08.06.2018
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Forskningsrapporten 2017: Ved hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • 08.06.2018
  Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

  Forskningsrapporten 2017: I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt.

 • 08.06.2018
  Lyser ut faste stillinger

  I forbindelse med det videre arbeidet i Helseplattformen, søkes det nå etter flere personer til faste stillinger. Blant disse er Prosjektleder for innføring.

 • 06.06.2018
  Har inngått avtale om rituell omskjæring av guttebarn

  Fra 1. juni 2018 har Ibsensykehusene AS og Helse Midt-Norge RHF en avtale om rituell omskjæring av gutter.

 • 01.06.2018
  Trygg på god løsning for Helseplattformen

  - Ved innspurten sto vi igjen med to svært gode leverandører i konkurransen om Helseplattformen. Jeg er sikker på at vi får til en god løsning med Epic hvis vi gjør de nødvendige forberedelsene, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

 • 30.05.2018
  Fortsetter dialogprosessen med Epic

  Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 29.05.2018
  Tjenestedesign som pådriver for en god helsetjeneste

  Kan tjenestedesign bidra til en bærekraftig norsk helsetjeneste også i fremtiden? Det var et av temaene under britiske Maja Kecmans seminar om tjenestedesign ved St. Olav.

 • 25.05.2018
  Pasientreiser HF kan bli «årets digitale suksesshistorie»

  Pasientreiser HF er en av tre finalister til Digitaliseringsprisen. Vinneren kåres 6. juni.

 • 23.05.2018
  Nye personvernregler i 2018

  4. april 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som vil være gjeldende i løpet av 2018 i hele EU og erstatte EUs personverndirektiv. EUs nye personvernforordning gir innbyggere sterk...

 • 22.05.2018
  Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

  Med kort tidshorisont blir 2018 et hektisk år for å oppfylle den nye spesialistforskriften. Det vil kreve mye arbeid fra helseforetakene.

 • 16.05.2018
  Nytt ambulansehelikopter i Trondheim gir økt sikkerhet

  Onsdag fikk Luftambulansetjenesten i Trondheim større helikopter. Det vil gi større medisinsk kapasitet og økt sikkerhet for pasienter og mannskap.

 • 14.05.2018
  Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

  Flash glukosemåleren Freestyle Libre kan innføres til behandling og oppfølging av barn med diabetes.

 • 09.05.2018
  Tett oppfølging av flyberedskap

  Helse Midt-Norge følger situasjonen og får daglig rapportering om status etter at det i Nord-Norge har vært krevende å opprettholde beredskapen for ambulansefly nasjonalt. En av årsakene er mangel på piloter.

 • 07.05.2018
  Grethe Aasved (63) blir ny direktør ved St. Olavs hospital

  Etter ti år som toppleder i Aleris Helse AS, blir Grethe Aasved nå øverste leder på St. Olavs hospital.

 • 04.05.2018
  Bedre koordinering av ambulansehelikoptre

  St. Olavs Hospital får i september i år ansvar for koordinering og flight following-funksjonen for luftambulansehelikopter i hele Midt-Norge. Forberedelse til omleggingen starter nå.

 • 27.04.2018
  Alle styrene drøftet framtida

  Alle styrene i Helse Midt-Norge var i dag samlet for å lære mer om hva helseregionen står ovenfor i den teknologiske framtida. Det ble mange gode diskusjoner rundt hvordan man bør og kan løse utfordringene.

 • 27.04.2018
  Foretaksmøter i Helse Midt-Norge

  Fredag 27. april ble det gjennomført foretaksmøter for helseforetakene i Helse Midt-Norge.

 • 26.04.2018
  Teknologi gir mange muligheter

  Styret i Helse Midt-Norge RHF diskuterte i dag teknologi som en del av regional utviklingsplan. Teknologi gir muligheter i alle deler av virksomheten til å endre måten helsetjenesten jobber, for å øke kvalitet, bedre bruk av pasientens egne...

 • 26.04.2018
  Helsetjenestene: Bedre kvalitet, men fortsatt for store forskjeller

  Helsetjenestene i Norge gir stadig mer og bedre behandling, men det er for store forskjeller i kvaliteten. Forskjellene må reduseres for å gi pasientene et bedre tilbud.

 • 26.04.2018
  Tettere regionalt samarbeid om psykisk helse og rus

  Helse Midt-Norge vil ha et sterkere regionalt samarbeid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å innfri den gylne regel.

 • 26.04.2018
  307 millioner i overskudd

  Årsregnskapet for 2017 ga et overskudd på 307 millioner kroner for foretaksgruppen Helse Midt-Norge.

 • 25.04.2018
  Lyser ut forskningsmidler innen medisin og helse

  30. april lyser Helse Midt-Norge RHF ut regionale forskningsmidler for 2019. Søknadsfrist er 13. juni.

 • 23.04.2018
  Beslutningsforum får ny leder

  - Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for metoder. Han overtar som leder etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

 • 23.04.2018
  Fem nye beslutninger fra Beslutningsforum

  Beslutninger for legemidler til multippel sklerose, brystkreft, hemofili og lungekreft.

 • 23.04.2018
  Signerte kontrakt på nye laboratoriedataløsninger

  Fredag 13. april ble kontraktene med leverandørene av nye laboratoriedatasystemer i Helse Midt-Norge signert.

 • 20.04.2018
  Sakspapirer til styremøte 26. april

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 26. april er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet starter kl. 09.00 i 1930-bygget ved St. Olavs Hospital.

 • 19.04.2018
  Handlingsplan pasienter og pårørendeopplæring

  Handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende angir punkter som skal opprettholde og forbedre tilbudet innen læring og mestring. Oppgaven er lovpålagt for alle helseforetak og er sentral i sosial, psykososial og medisinsk habiliteri...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.