Vil jobbe for å redusere antibiotikaforbruket

Det er en nasjonal målsetting at bruken av antibiotika skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020. For å nå felles antibiotikamål  er
Bjørn Waagsbø, overlege ved regionalt kompetansesenter for smittevern på St.Olavs hospital,ansatt for å innta en koordinerende rolle i antibiotikastyringen i regionen.

 

Nasjonal handlingsplan

Alle helseforetak i landet har etter Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan  fått i oppdrag å kartlegge og redusere forbruk av bredspektrede antibiotika. Handlingsplanen tar utgangspunkt i en strategiplan for å bekjempe antibiotikatresistens. Målet er 30 % reduksjon innen 2020 sammenlignet med 2012. Ved utgangen av 2016 har St. Olavs hospital HF redusert sitt forbruk med 8 %.

Kartlegging og tiltak

Bjørn Waagsbø, overlege ved regionalt kompetansesenter for smittevern på St.Olavs hospital er ansatt for å koordinere antibiotikastyringen i regionen. 

illustrasjonsfoto
Overlege ved St.Olavs hospital, Bjørn Waagsbø , regional koordinator i antibiotikastyring i Midt-Norge

 Alle helseforetak i regionen vil heretter samkjøre for å nå felles antibiotikamål. Dette innebærer blant annet:

  • Kartlegging av antibiotikaforbruk i eget helseforetak ned til avdelingsnivå
  • Kartlegging av lokal resistenssituasjon
  • Implementering av tiltak for å redusere og rasjonalisere antibiotikaforbruket
  • Evaluering av tiltak

Det er også knyttet oppgaver innen primærhelsetjenesten og sykehjemmene til stillingen.

Det er vist i mange publikasjoner at antibiotikastyring er virksomt for å bekjempe antibiotikaresistens, herunder infeksjoner og bærerskap av resistente mikrober .

Regional koordinator 

Bjørn Waagsbø er tilsatt som overlege i stilling ved regionalt kompetansesenter for smittevern fra juni 2017. Stillingen har definerte oppgaver innen antibiotikabruk ved helseforetak i Midt-Norge. Han er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, og har bakgrunn som overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs hospital og som stipendiat ved NTNU. Siden 2015 har han dessuten vært leder for Antibiotika-teamet ved St. Olavs hospital HF.