Viktig bidrag til forbedringsarbeid

I ni av ti tilfeller blir pasienter under behandling fulgt opp til planlagt tid, men det er til dels store forskjeller mellom sykehus og fagområder. Det viser den nye indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» som nå publiseres for andre gang. Resultatene gir et viktig bidrag til forbedringsarbeid og kritisk gjennomgang av hvordan behandlingsforløp planlegges og organiseres.

Illustrasjonsbilde lege snakker med eldre par
Illustrasjonsbilde

Tall for antall og andel kontakter der den planlagte datoen for pasientmøtet er overskredet, bidrar til økt oppmerksomhet om planlagte og avtalte punkter i et pasientforløp følges. Før det ble etablert nasjonale tall på dette området, jobbet HF-ene i Midt-Norge med kartlegging og forbedring basert på et verktøy utviklet lokalt. Den regionale ventetids- og forløpskuben viser planlagte og gjennomførte pasientmøter for hver organisatoriske enhet. Tilleggsinformasjon i denne kubeløsningen bidrar med kunnskap omkring hastegrad og prioritet for den enkelte pasient.

- Dokumentasjon og offentliggjøring av tall gir viktige bidrag til å redusere uønsket variasjon. Forbedringsarbeid pågår i alle regioner gjennom innsatsteam eller nettverksgrupper, men det er noe ulikt organisert. I Helse Midt-Norge har tilgang til informasjon og oversikter innen forbedringsområder vært en nøkkelfaktor for å få til forbedring, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.

I oppdragsdokumentet for 2017 fikk de fire regionale helseforetakene i oppgave å arbeide videre med å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Arbeidet ledes i år av Helse Midt-Norge RHF. Det skal etableres og rapporteres på fem nye indikatorer i løpet av 2017. Lansering av indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» inngår i dette.

Indikatoren ble publisert for første gang i juni 2017. Nå er øyeblikksbildet fra april supplert med oppdaterte tall fra utgangen av august. Du finner tall og grafer på nettstedet for «Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten»

Enkel forklaring av indikatoren:
1.       Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid
2.       Subindikator: Andel av totalt antall planlagte pasientkontakter om har passert planlagt tid