Vektlegger samarbeid om kirurgisk akuttberedskap

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gjort vedtak og sluttet seg til helseforetakenes foreslåtte utviklingsretning for kirurgisk akuttberedskap i regionen. Saken er en del av arbeidet med utviklingsplaner i helseforetakene og gir retning for fremtidig utvikling av akuttkirurgisk beredskap i Helse Midt-Norge.  

Illustrasjonsbilde
 

​Utviklingen går i retning av mer samarbeid både innad i det enkelte helseforetak og mellom helseforetakene. Dette er for å sikre at tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er tilstede for en forsvarlig akuttkirurgisk beredskap i hele helseregionen. 

Samhandling mellom sykehus er i tråd med føringer både fra Nasjonal helse- og sykehusplan og tidligere vedtak i styret for Helse Midt-Norge RHF. Denne vektleggingen vil følges opp i det videre arbeidet med utviklingsplan for helseforetak og region. 

Helse Møre og Romsdal HF beskriver hvordan samhandling Ålesund og Volda tenkes utviklet gjennom standardiserte pasientforløp: «I tråd med regionale føringar skal det vere ein akuttberedskap ved Volda sjukehus. Denne må utviklast som ein heilskap på tvers av dei to sjukehusa og i tråd med utviklinga i HMR. Målet er at den kirurgiske aktiviteten innanfor nedslagsfeltet til Volda sjukehus og Ålesund sjukehus skal organiserast, utviklast og drivast som ei felles eining. Denne prosessen har starta i 2016.»

St. Olavs Hospital HF beskriver et langsiktig mål om å utvikle St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal (OSS) som et elektivt senter. Videre skal det etableres en ny driftsmodell for øyeblikkelig-hjelp i Orkdalsregionen. Dette innebærer felles legevakt/mottak utviklet i tett samhandling med kommunene. Endringen i forhold til felles legevakt/mottak innebærer en styrking av kompetanse og kapasitet ved legevakten/mottak, med lege i spesialisering på vakt, og spesialist i bakvakt.

Kirurgisk akuttberedskap ved OSS er en del av oppfølging av utredningen mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs Hospital (styresak 30/16). Denne prosessen har pågått over lengre tid og med omfattende involvering av kommunene i Orkdalsregionen.

Forutsetning for endring av kirurgisk akuttberedskap er økt kapasitet i akuttmottak ved St. Olavs Hospital, Øya. Når denne forutsetningen er på plass foreslås det å gå i retning av at mer akuttkirurgiske operasjoner på kveld, natt og helg utføres på Øya. Akuttkirurgisk
vurderingskompetanse styrkes på Orkdal gjennom endringen felles legevakt/mottak.

Helse Nord-Trøndelag HF opprettholder kirurgisk akuttberedskap som i dag. Helseforetaket har foretatt en gjennomgang av forutsetningene for forsvarlig kapasitet og kompetanse framover. Det er særlig utfordringen med å sikre rekruttering av gastrokirurger for å sikre fremtidig beredskap som beskrives. Her ønskes en utvikling av samarbeid med St. Olavs Hospital som innebærer både gode rotasjonsordninger for personell og eventuell tilførsel av elektiv virksomhet til Namsos.

Det er gjennom vedtakene i helseforetakene gitt en beskrivelse av retning for fremtidig utvikling, og det legges ikke opp til noen endringer i akuttfunksjoner nå. Styrets vedtak i denne saken oversendes Helse og omsorgsdepartementet innen fristen 1. april i år.
Frist for ferdigstillelse av helhetlig utviklingsplan for hele Helse Midt-Norge er av Helse og omsorgsdepartementet endret til 31.desember 2018.