Utlysning av midler til pasientsikkerhetsarbeid 2017

Helse Midt-Norge utlyser midler til pasientsikkerhetsarbeid i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 300 000 kroner. Søknadsfrist 12.mai 2017.

 

- Vi ønsker å bidra med midler for å utvikle spesialisthelsetjenesten i tråd med vårt oppdrag fra Helse – og Omsorgsdepartementet samt forpliktelser i det Nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet , sier konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Henrik A Sandbu.

Per prosjekt kan det ytes tilskudd i størrelsesorden 50 000 – 300 000, men spesielle prosjekter med behov for økonomisk ramme ut over dette vil også bli vurdert. Det oppfordres til å utarbeide felles søknader mellom HF-ene. Prosjekter av regionalt tilsnitt eller potensial for kunnskapsdeling mellom HF vil prioriteres.

 Søknadsprosedyrer og forpliktelser

 • Søker skal være ansatt i et helseforetak i Helse Midt-Norge.
 • Prosjektet skal være godkjent av nærmeste leder og foretaksledelsen.
 • Prosjektgjennomføring skal ligge på HF-nivå.
 • Midlene skal ikke nyttes til ordinær drift, innkjøp av utstyr eller IKT løsninger.
 • Prosjektene må være tidsavgrenset og realiserbare innenfor de økonomiske rammer det søkes om.
 • Prosjektperioden kan strekke seg til 01.10.18.
 • Det skal på forespørsel rapporteres undervegs til Helse Midt-Norge RHF, og det skal rapporteres ved fullført prosjekt.
 • Sluttrapportering fra de ulike prosjektene vil kunne offentliggjøres for å bidra til kunnskapsdeling.

Kriterier ved tildeling

Det vil bli lagt vekt på:

 • Prosjektets potensial for å redusere sykehusinfeksjoner, med mål om lavere andel sykehusinfeksjoner i 2017 enn i 2016.
 • Prosjektets potensial for å styrke arbeidet med spredning av nye tiltakspakker i det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7.  Herunder Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (ISBAR og NEWS), Sepsis (Identifisering og tidlig behandling)og Underernæring og Brukermedvirkning:Trygg utskrivning.
 • Organisatorisk læring av pasientskader og uønskede hendelser samt forebygging av gjentagelser.
 • Geografisk fordeling i regionen.
 • Prosjektets potensial for kunnskapsoverføring til andre HF.

Rapportering og erfaringer fra ulike prosjekter vil bli presentert på en regional samling høsten 2018.

Søknaden sendes via lokal programleder i hvert HF.

Søknadsfrist er 12. mai 2017

Tildeling vil skje innen 02.06.2017


Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til:

Regional programleder Nina Brå, epost: nina.bra@helse-midt.no.