Tydelige krav til kort ventetid

Helse Midt-Norge setter spesifikke krav til ventetider innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk og i 2017. 

​I følge styringsdokumenter for 2017 skal helseforetakene sørge for at pasienter i gjennomsnitt ikke skal vente mer enn dette:

 • 30 dager         Rusbehandling
 • 40 dager         Psykisk helsevern barn og unge
 • 45 dager         Psykisk helsevern voksne
 • 57 dager         Somatisk
 • 57 dager         Samlet

Dette betyr at ventetida blir kortere enn i fjor. Helse Midt-Norge hadde som region landets korteste ventetid i 2016 og differensieringen som nå gjøres skal bidra til prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling.

Dette var gjennomsnittlig ventetid for helseforetakene i Midt-Norge i 2016:

Helse Møre og Romsdal HF:

 • 34 dager         Rusbehandling
 • 65 dager         Psykisk helsevern barn og unge
 • 50 dager         Psykisk helsevern voksne
 • 59 dager         Somatisk
 • 59 dager         Samlet

St. Olavs Hospital HF:

 • 27 dager         Rusbehandling
 • 53 dager         Psykisk helsevern barn og unge
 • 55 dager         Psykisk helsevern voksne
 • 57 dager         Somatisk
 • 57 dager         Samlet

Helse Nord-Trøndelag HF:

 • 26 dager         Rusbehandling
 • 45 dager         Psykisk helsevern barn og unge
 • 47 dager         Psykisk helsevern voksne
 • 60 dager         Somatisk
 • 59 dager         Samlet

Hovedinnretning på oppdraget for 2016:

Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, bedre kvalitet og pasientsikkerhet og sørge for økonomisk bærekraft.

Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Pasienter skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på frivillighet, riktig og mindre bruk av tvang.

Protokoller foretaksmøtene februar 2017 finner du her: 

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Helseforetakenes styringsdokumenter for 2017 finner du her:

Helse Møre og Romsdal HF - styringsdokument 2017

St. Olavs Hospital HF - styringsdokument 2017

Helse Nord-Trøndelag HF - styringsdokument 2017

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - styringsdokument 2017


Protokoller fra foretaksmøtene og endelige styringsdokumenter finner du på vår styreadministrasjon.