Tildeling av midler til pasientsikkerhetsarbeid 2017

Helse Midt-Norge RHF lyste ut midler til prosjekter som har som mål å utvikle spesialisthelsetjenesten i tråd med forpliktelser i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Tildelingen er nå klar.

 

Prosjekter med mål om regional samhandling ble prioritert . Samtlige prosjekter har oppstart høsten 2017

Følgende prosjekter får tildeling:

Helse Møre og Romsdal HF:

 • E læring: Antibiotika bruk til uvi og pneumoni pasienter.
 • Neonatal transisjonsstøtte
 • Bedre bildekvalitet og lågre stråledose
 • Kvalitetsprosjekt: perifere Intravenøse Katetre (PVK)
 • Regional anskaffelse av e læring i HHLR og AHLR, 3 år

St. Olavs Hospital: 

 • Forprosjekt Intensivtransport - Ambulansetjenesten
 • Pasientdagbok, et verktøy for informasjon og pasientmedvirkning, samarbeid mellom Kvinneklinikken, gyn.avd og kirurgisk klinikk
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - ISBAR - kommunikasjon Traumepasient
 • Forebygging av sykehusinfeksjoner: risikokateter og UVI
 • Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottak.
 • Kvalitetsprosjekt: perifere Intravenøse Katetre (PVK)
 • E-læring: håndtering av  sentrale venekatetre (SVK)
 • Stopp Sepsis - utvikling av e-læringsprogram
 • ISBAR, kirurgiske pasienter fra operasjon til postoperativ til sengepost.
 • E Læring: Trygg bruk av warfarin
 • Fast track brystsmerter -optimalt pasientforløp fra akuttmottak.
 • Pred-dose prosjekt: nedtrapping av prednisolon for revmatiske pasienter pasienter

 • Regional anskaffelse av e- læring i HHLR og AHLR, 3 år

Helse Nord-Trøndelag HF:

 • Økt fokus på trykksår
 • Økt fokus på urinveisinfeksjon
 • Kvalitetsprosjekt: perifere Intravenøse Katetre (PVK)
 • Stopp Sepsis, utvikling av e-læringsprogram
 • Regional anskaffelse av e læring i HHLR og AHLR, 3 år

Søknadsfristen gikk ut 12.mai 2017.