Spesialistutdanning for leger

Ny spesialistutdanning for leger er en kvalitetsreform med ny modell for spesialitetsstruktur og spesialistutdanning og med endret ansvar, roller og oppgaver for de regionale helseforetakene, helseforetakene, Helsedirektoratet, universitetene, kommunene og Legeforeningen. 

 

Nyhetsbrev mai 2017

Spesialistutdanningen for leger - del 1 


Praksis i sykehusene blir som før

Turnus er endret til del 1 av spesialistutdanningen for leger, og høsten 2017 starter 465 leger i spesialisering (LIS1) i Norge. Av disse får 341 seks måneder på medisin og seks måneder på kirurgisk avdeling, mens 115 får fire måneder på henholdsvis medisin, kirurgi og psykiatri.  9 LIS1 får pediatri, anestesi og gynekologi de siste fire måneder. Kompetansen i praksisperioden i sykehus skal styrkes ved at viktige kliniske læringsmål og FKM læringsmål innen kommunikasjon, etikk, pasientsikkerhet, pasient- og brukermedvirkning med mer, oppnås gjennom god veiledning og supervisjon.

Utdanningsplan

Helseforetakene/sykehusene skal legge til rette for at LIS1 skal kunne oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet for del1. Det skal utarbeides en individuell utdanningsplan i samråd med LIS1. Det vil fremgå i IKT-verktøyet hvilke anbefalinger Helsedirektoratet har gitt om læringsaktiviteter (veiledning, supervisjon, kurs, e-læring, simulering) til de enkelte læringsmålene. Gjennomførte læringsaktiviteter registreres i IKT-verktøyet. LIS har også selv «ansvar for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen og delta i læringsaktiviteter» (jf spesialistforskriften §6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482 .

 

De kliniske læringsmålene for LIS1er forskriftsfestet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482. Læringsmålene kan samles i grupper på ulike tilstander/prosedyrer som vist i figuren under. Her kan LIS1 de første to ukene gjennomføre introkurs (A) og emner markert som C (AHLR med mer) og E (blodprøvetaking etc.). LIS1 vil være i avdelingene og planmessig gjennomføre læringsaktivitetene som kreves for å oppnå de enkelte læringsmålene. Noen læringsmål krever lang oppfølgingstid, som for eksempel LM-01 (markert som B) ved kirurgisk avdeling. LM-01 skal også følges opp under praksis i medisinsk avdeling, og godkjennes først etter gjennomført periode i begge avdelingene. Les mer om utdanningsplan på http://lis-utdanning.info/nyhetsbrev-planer-og-referater/

Introkurs

Helseforetakene/sykehusene må sikre at LIS1 får nødvendig informasjon og opplæring i viktige tema/ fagområder, enten før oppstart LIS1 eller rett før oppstart i en bestemt avdeling. Innholdet på introkursene er opp til det enkelte sykehus å bestemme. Det tverregionale prosjektet har utarbeidet et temahefte «Introduksjonskurs del 1» med forslag til tema som bør vurderes tatt inn i introkurs. Det vil bli laget flere temahefter for hjelp og støtte i helseforetakene/sykehusenes arbeid med ny utdanningsmodell.  Se http://lis-utdanning.info/nyhetsbrev-planer-og-referater/