Skal samarbeide om sykehuslegenes tariffavtaler

I tiden frem mot hovedoppgjøret i 2018 vil de regionale helseforetakene (RHF-ene) sette i gang to prosjekter som blant annet skal se på sykehuslegenes tariffavtaler. Legeforeningen deltar i arbeidet.

- Det er behov for å videreutvikle tariffavtalene vi har for sykehuslegene. Sentrale deler har i stor grad vært uendret siden 2002, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. - Det er positivt at vi nå setter oss ned ved samme bord for å finne løsninger som kan bli tjenlig framover for begge parter, sier adm.dir. Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

- Spekter ser frem til en konstruktiv prosess fremover, og er tilfreds med at disse prosjektene nå kommer i gang, sier adm. dir. Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Prosjekt 1 skal kartlegge eksisterende tjenesteplaner ved alle helseforetak og vurdere muligheten for at leger kan arbeide innenfor arbeidsmiljøloven. Prosjekt 2 er et utviklingsprosjekt som blant annet skal se nærmere på mulige endringer i legenes lønnssystem.

- I en krevende og konfliktfylt situasjon er det i alles interesse å ha en konstruktiv dialog. Vårt mål er å sikre løsninger som gir våre medlemmer i sykehus en trygg og forutsigbar arbeidshverdag, sier Legeforeningens president Marit Hermansen.

Legeforeningen, RHF-direktørene og arbeidsgiverforeningen Spekter vil i fellesskap utgjøre prosjektenes styringsgruppe.

I prosjekt 1, som skal ledes av direktør ved Akershus universitetssykehus, Øystein Mæland, vil Legeforeningen delta som observatør. Legeforeningens foretakstillitsvalgte vil like fullt ha muligheten til å komme med innspill til oppsummeringen på sitt helseforetak. I prosjekt 2, som skal ledes av i direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, vil Legeforeningen delta aktivt med representanter i prosjektgruppen.
 
Arbeidet med prosjektene skal settes i gang umiddelbart. Prosjekt 1 skal levere sin rapport 31. desember 2017. Prosjekt 2 vil ta noe lenger tid og leverer sin rapport 31. desember 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.