Salg av eiendom i Trondheim

Styret for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til salg av eiendommen Brøset i Trondheim. Salget må godkjennes av foretaksmøte før det kan gjennomføres.

Brøset huser i dag regional sikkerhetsavdeling med lands- og flerregionale funksjoner. Sammen med salg av boligeiendommene på Østmarka, vil St. Olavs Hospital HF på denne måten langt på vei ha skaffet nødvendig finansiering av nye lokaler til sikkerhetspsykiatrien på Østmarka.

Senter for psykisk helse

I samme møte har styret for Helse Midt-Norge RHF sluttet seg til et mulig salg av pasienthotellet og eiendom knyttet til Tiller DPS og BUP Lian. Fullmakten som gis St. Olavs Hospital for å gå videre med salgsprosessen blir nå sendt til Helse og Omsorgsdepartementet for behandling.

Salget forutsettes å gi St. Olavs Hospital tilstrekkelig egenkapital for å realisere planene for et psykiatrisenter på Øya og dermed fullføre utbyggingen av regionens universitetssykehus. Bakgrunnen for at saken kommer nå er at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Midt-Norge RHF vurdere om Senter for psykisk helse ved St. Olavs Hospital skal inngå i NTNUs campusprosjekt, og om finansieringen av sykehusdelen av et slikt senter er avklart.

Styret forutsetter at oppstart av tidligfaseplanleggingen legges fram som egen sak når campusplanen er avklart. Her skal det vurderes hvilke funksjoner som legges til et Senter for Psykisk Helse, samt driftskonsept og finansiering. Det er i dag ikke tilgjengelig regionale midler til formålet. De neste årene er det nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR), samt IKT-investeringene i Helseplattformen som prioriteres. Finansiering av Senter for psykisk helse må derfor løses innenfor helseforetaket og vedtatt langtidsbudsjett.

Før salg av pasienthotellet kan gjennomføres skal det legges frem en sak om hvordan helseforetakets råderett over bruken av pasienthotellet sikres, inkludert en helhetlig vurdering av effekten på foretaket. Mulighet for framleie og rett til gjenkjøp av eiendommen skal legges til grunn. Finansieringsløsningen kan anses som finansiell leasing og må derfor legges frem for foretaksmøte. Det samme gjelder salg av øvrige eiendommer.