Rapportering på tvang

En ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at Helse Midt-Norge ligger lavere enn landsgjennomsnittet i 2015, men tallene er ikke komplette på grunn av feil i overføringen av data til NPR.

 
-Vi samarbeider med NPR for å finne ut av hva årsaken til at tallene for Helse Møre og Romsdal ikke er med når indikatoren nå publiseres. Det er gjort en detaljert gjennomgang for å sikre at registreringen er i orden og det er derfor svært beklagelig at vi sammen med NPR ikke har fått den tekniske rapporteringen på plass. Dette har høy prioritet hos oss og vi skal være på plass når tallene for 2016 forventes publisert i mai, sier kst. fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.


 
Helsedirektoratet poengterer at tallene som nå publiseres, må tolkes med varsomhet. Bruk av tvangsmidler vil helt unntaksvis være nødvendig. Det kan være variasjon, særlig på helseforetaks nivå, eksempelvis på grunn av variasjon i pasientgruppenes alder og sykdomsbilde.
 
Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet. Av lov om psykisk helsevern § 4-8 framgår det at tvangsmidler bare skal brukes overfor pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre vedkommende i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.
 
Mer informasjon om kvalitetsindikatorene