Private rehabiliteringstjenester tildelt

Etter en anbudskonkurranse er tjenester innen rehabilitering i Helse Midt-Norge tildelt. I alt 11 private virksomheter i helseregionen har fått fordelt 101 dagplasser og 232 døgnplasser. Fordelingen har skjedd etter nøye vurdering av kvalitet, kostnader, tilgjengelighet og hvor helhetlig tjenestetilbudet er. 

Illustrasjonsbilde rehabilitering i basseng
Illustrasjonsbilde: Rehabilitering i basseng.

​De nye avtalene bidrar til å heve kvaliteten på tilbudet som pasientene får innen rehabilitering i regionen. Innholdet i tjenestene blir tydeligere og legespesialistkompetansen økes. I tillegg medfører organisering og metoder i behandlingstilbudet til mer individuelt tilrettelagte pasientopphold, bedre utnyttelse av tida under rehabiliteringsoppholdet og bedre grunnlag for økt samhandling med kommunene.

Tilgjengelig og helhetlig

Alle rehabiliteringstilbudene er tilgjengelige for hele befolkningen i regionen og de spesialiserte rehabiliteringstilbudene må ses i sammenheng med tilbudet som gis i sykehusene. Helse Midt-Norge mener at resultatet av anskaffelsen gir et tilgjengelig og helhetlig tjenestetilbud i helseregionen.

Dagrehabilitering

Konkurransen bidrar til en vesentlig økning i antallet dagplasser enn tidligere. Dagrehabilitering etableres i og rundt områder hvor befolkningskonsentrasjonen er størst for å unngå belastende reisetid/-lengde for flest mulig. For første gang blir det etablert dagtilbud i Ålesund for tre pasientgrupper.

Karensperiode

Nye avtaler vil bli signert i løpet av juli, etter at karensperioden (også kalt klagefrist) for anskaffelsen er over. Avtalene vil tre i kraft fra og med 1. januar 2018. 

Pasienter i rehabiliteringsopplegg

Pasienter som er i et rehabiliteringsopplegg eller er henvist til en institusjon vil fortsatt ha et rehabiliteringstilbud. Hvis tilbudet flyttes til en annen institusjon etter 1.1.2018 vil pasienten få informasjon om dette i god tid høsten 2017.Institusjoner som har fått tildeling i tilfeldig rekkefølge:

1. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS:
    2 dagplasser og 10 døgnplasser; brudd og slitasjeskader i skjelett
    2 dagplasser og 10 døgnplasser; revmatiske og inflammatoriske                  sykdommer
    3 dagplasser og 5 døgnplasser; hjerneslag og traumatisk hjerneskader
    3 døgnplasser; barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpassset     fysisk aktivitet, familie og utdanning
    2 døgnplasser; komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering   etter sykehusbehandling

2. Namdal Rehabilitering IKS:
    3 døgnplasser; brudd og slitasjeskader i skjelett
    3 døgnplasser; kreftsykdom
    3 døgnplasser; lungesykdommer
    4 døgnplasser; sykelig overvekt

3. Selli Rehabiliteringssenter AS:
    5 dagplasser og 5 døgnplasse ; brudd og slitasjeskader i skjelett
    2 døgnplasser; amputasjoner
    3 døgnplasser; kreftsykdom
    5 døgnplasser; hjertesykdommer
    8 døgnplasser; lungesykdommer
    4 døgnplasser; komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering   etter sykehusbehandling

4. Myworkout AS:
    8 dagplasser; revmatiske og inflammatoriske sykdommer
    5 dagplasser; hjertesykdommer
    6 dagplasser; lungesykdommer

5. Coperiosenteret AS:
    15 dagplasser; kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)
    10 dagplasser; kronisk muskel- og bløtdelssmerte

6. Unicare Holding AS:
    3 døgnplasser; kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)
    13 døgnplasser; hjerneslag og traumatisk hjerneskader
    10 døgnplasser; kronisk muskel- og bløtdelssmerte
    12 døgnplasser; sykelig overvekt

7. Landsforeningen for hjerte og lungesyke - LHL - klinikkene, Røros:
    10 døgnplasser; kreftsykdom
    15 døgnplasser; hjertesykdommer
    19 døgnplasser; lungesykdommer

8. Landsforeningen for hjerte og lungesyke - LHL - klinikkene, Trondheim:
    7 dagplasser; kreftsykdom
    7 dagplasser; sykelig overvekt

9. Muritunet AS:    
    5 døgnplasser; brudd og slitasjeskader i skjelett
    7 døgnplasser; kreftsykdom
    5 døgnplasser; hjertesykdommer
    4 dagplasser og 12 døgnplasser; lungesykdommer
    5 dagplasser og 5 døgnplasser; kronisk muskel- og bløtdelssmerte
    5 dagplasser og 12 døgnplasser; sykelig overvekt
    4 døgnplasser; komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering   etter sykehusbehandling

10. Kastvollen Rehabiliteringssenter AS:
    30 døgnplasser; nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

11. Oppfølgingsenheten Frisk:
    5 dagplasser; kronisk muskel- og bløtdelssmerte
    12 dagplasser; sykelig overvekt