På vei mot pasientens helsetjeneste

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har presentert sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2017. 10. januar holdt han årets sykehustale.


Målet for endringsarbeidet vi nå er inne i, er å skape en helsetjeneste med pasienten som likeverdig partner, der pasienten er med på beslutningene om seg selv. Vi må spørre pasienten: Hva er viktig for deg, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I årets sykehustale la Høie vekt på å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Statsråden brukte også tid på temaet tvang i psykisk helsevern og fremsatte et tydelig krav om at tvangsbruken skal reduseres.

Sykehustalen ble holdt i forkant av et felles foretaksmøte for de fire helseregionene. Der presenterte statsråden sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste og ga departementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene.