Overføring av Raskere tilbake-avtaler fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

​Avtalene gjelder døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, samt polikliniske tilbud for lettere psykiske- og sammensatte lidelser.

Helse Sør-Øst RHF skal forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene innenfor de økonomiske rammer som følger av statsbudsjettet. 

Bruk av avtalene fra NAV vil ikke endres i 2017. Dette betyr at alle betingelser i avtalene fortsatt vil gjelde og NAV-kontoret vil fortsatt være henvisende instans til tiltakene sammen med fastlegen.