Ny rusavdeling ved Trondheim fengsel

Det er et stort behov for å behandle innsatte som har en rusavhengighet, og 1.september åpner en ny rusavdeling ved Trondheim fengsel.

 

Ressurser

Oppdraget med å etablere en egen rusenhet er basert på et samarbeid mellom Justis og Helse- og omsorgsdepartementet. Etableringen av rusavdelingen er også gitt i Oppdragsdokumentet for 2017 til Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet om å etablere en egen enhet for rus. Helse Midt-Norge har gitt øremerkede midler til St. Olavs hospital som skal bidra med stillingsressurser, kompetanse og tiltak inn i den nye avdelingen

illustrasjonsfoto
Kristian Onarheim, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge.

- Det har vært et stort behov for å komme i gang med behandling av innsatte med rusutfordringene på et tidligere tidspunkt for å tilby  den helsehjelpen de har rett til, sier Kristian Onarheim, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge.
- Vi er glade for å bli invitert på åpningsdagen for enheten sammen med våre samarbeidspartnere. Det er imponerende at Trondheim fengsel sammen med St.Olavs hospital har klart å få på plass denne enheten så raskt,sier Onarheim.

Helhetlige pasientforløp

Selvom det idag finnes rusklinikker som kan ta imot innsatte med pasientrettigheter etter straffegjennomføringsloven § 12 vil man med en egen Rusavdelingen vurdere innsatte raskere. De innsatte vil kunne komme raskere i et sammenhengende behandlingsløp til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Målet er å gi de innsatte med rus og psykiske problemer et godt behandlingstilbud, samt muligheten til å mestre sin problematikk i et kriminalitetsfritt liv etter soning.

Fysisk aktivitet og mestring

Den nye enheten for rus har kapasitet på femten plasser for mannlige innsatte og det planlegges et likeverdig tilbud til kvinnelige innsatte som sitter på kvinneavdelingen (6 plasser). Rusenheten skal ha en profil med fokus på arbeid og aktivitet, behandlingstilbud i grupper og individuelt, fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter som gir mestringsopplevelser, bl.a. gjennom faste polikliniske treningsopplegg, aktivitetsturer (kortere og lengre fjellturer, skogturer) og kulturelle aktiviteter. Samtidig skal det være koordinert og ha et fast og forutsigbart innhold. 


Psykisk helsevern

Forskning viser at det er høy forekomst av både rusavhengighet og  psykiske problemer, og av den grunn er det stort behov for ulike tiltak og satsning som nå gjøres i fengsel.

 -Vi har også intensivert samarbeidet med mål om å styrke psykisk helsevern i fengsel, sier Onarheim. Vi er i gang med et samarbeid der vi  kartlegger ressurser og behov for  helsetjenester i fengslene i helseregionen  og ser på ansvarsfordeling  og roller for de ulike helsetjenestene. Vertskommune v/ fengselshelsetjeneste, samt andre aktuelle,  vil også inviteres inn i dette samarbeidet, avslutter han.